Internship ဆိုတာဘာလဲ?

ၾသစေၾတးလ်ရွိ Internship မ်ား

 • Internship ဆိုသည္မွာ သင္ေလ့လာေသာပညာရပ္အားသင္ၾကားေလ့လာျပီးခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႕ျပန္ လည္အသံုးခ်ရေသာကာလျဖစ္၍ အခေၾကးေငြမရရွိဘဲလက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္သည့္ သင္တန္းကာလဟု လည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
 • ဤပရိုဂရမ္သည္ ကုမၼဏီတစ္ခုမွေက်ာင္းသား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္အထူးစီစဥ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္၊ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းကို ေပးမည့္ Internship ကိုစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ဤပရိုဂရမ္သည္သင္စိတ္၀င္စားေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တြင္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာအေတြ႕အၾကံဳကို ရရွိႏိုင္မည့္သင္ၾကားေရးကာလျဖစ္သည္။
 • ဤပရိုဂရမ္သည္သင္စိတ္၀င္စားေသာ ပညာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္လာေအာင္သင္ၾကားေပး မည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။
 • ဤပရိုဂရမ္သည္သင္စိတ္၀င္စားေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္ကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိျမင္တတ္ေျမာက္လာေအာင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ကုမၼဏီအားလံုးသည္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာေသာကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏၀န္ထမ္း မ်ားကိုယ္တိုင္စိစစ္ထားျပီးျဖစ္သည္။
 • ကုမၼဏီအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံတကာ Internship ပရိုဂရမ္ႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ၾက သည္။
 • ကုမၼဏီတြင္သင္၏ သင္တန္းပရိုဂရမ္အတြက္တာ၀န္ရွိေသာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးအျမဲရွိေနမည္ျဖစ္ သည္။
 • ဤပရိုဂရမ္သည္ လက္ေတြ႕က်ေသာအေတြ႕အၾကံဳရရွိႏိုင္ရန္ သင့္အတြက္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။
 • စာသင္ခန္းထဲတြင္သာထိုင္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ဘ၀ကိုျမည္းစမ္းပါ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ သင္၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးလိုက္ပါ။

ေအာက္ပါပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားထဲမွ မည္သည္ကိုမဆိုေရြးခ်ယ္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွသင့္ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ကိုက္ညီေသာအဖြဲ႕အစည္းကိုခ်ိတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

စာရင္းကိုင္၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဗိသုကာ၊ ၀ိဇၨာ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၊ ပညာေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ပတ္၀န္းက်င္သိပၸံ၊ သစ္ေတာေရးရာ၊ အစိုးရ၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ လူ႕စြမ္းအားအ ရင္းအျမစ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ ဥပေဒႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေဗဒ၊ အေရာင္းႏွင့္ေဈး ကြက္ရွာေဖြေရး၊ မီဒီယာႏွင့္စာနယ္ဇင္း၊ အဏၰ၀ါသိပၸံ၊ ဓာတ္ပံု၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈ၊ လက္လီ၊ လူမႈ ေဗဒ၊ အားကစား၊ ဆက္သြယ္ေရး…ႏွင့္အျခားနယ္ပယ္မ်ားစြာ

ဘာေၾကာင့္ Internship လုပ္ၾကသလဲ?

သင္၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း (CV) ကို ႏိုင္ငံတကာမွာ၀င္ဆံ့ေအာင္အဆင့္ျမွင့္ျခင္း
သင္ေရြးခ်ယ္သည့္နယ္ပယ္တြင္ တန္ဖိုးျဖတ္၍မရေသာ အေတြ႕အၾကံဳကိုရယူျခင္း
သင္ သင္ယူလ်က္ရွိေသာပညာရပ္တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရဖြယ္အရည္အခ်င္းကိုရယူျခင္း
အလုပ္ခြင္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ျခင္း
ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း
သင္၏အလုပ္အကိုင္အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳလာေစျခင္း
သင္၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာေစျခင္း
ၾသစေၾတးလ်အလုပ္က်င့္၀တ္ႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နားလည္ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားျခင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ျပည့္စံုစြာျဖည့္ထားေသာ Internship ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ Deposit ေၾကး AUD$500
 • လက္ရွိကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း (Email ျဖင့္)
 • လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳသည္လက္ရွိသင္ယူေနေသာပညာရပ္ႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္း (Email ျဖင့္)
 • လက္ရွိသင္ယူဆဲသင္တန္းမ်ားရမွတ္ သို႔မဟုတ္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ ေက်ာင္းပညာေရး ဆိုင္ရာလက္မွတ္ႏွင့္ ရမွတ္မ်ား
 • ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသူ၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား။
 • သင္၏ေဆး၀ါးကုသမႈ၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ၊ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ပုဂၢေရးတာ၀န္ယူမႈ စသည့္ အာမခံ အေထာက္အထားမ်ား
  သင့္အားအလုပ္ေနရာခ်ထားေပးေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈသည္ဦးစြာလိုအပ္ ပါသည္

Hospitality Internship မ်ားအတြက္လိုပ္ခ်က္မ်ား

 • Hospitality နယ္ပယ္ကို အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္သင္ယူျပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • Hospitalityလုပ္ငန္းကို အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ရမည္။

Visa သတင္းအခ်က္အလက္

ဤထူးပရိုဂရမ္ဗီဇာ (subclass 416) သည္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္အလွဲအလယ္အစီအစဥ္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးေသာ ယာယီဗီဇာျဖစ္သည္။
ဤဗီဇာႏွင့္သြားမည့္သူသည္ ပရိုဂရမ္ဆပြန္ဆာလုပ္ေပးသူ၏ ဖိတ္ၾကားစာရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ဤဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ၾသစေၾတးလ်တြင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပတြင္ရွိႏိုင္ပါသည္။
• ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္းအတြက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရရွိႏိုင္ရန္သင္ကိုယ္တိုင္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
• ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပအတြက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဗီဇာရရွိႏိုင္ရန္သင္ကိုယ္တိုင္ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ရွိပါက အထူးပရိုဂရမ္အတြက္ဗီဇာရရွိႏိုင္ရန္ Substantive visa ကို ကိုင္ေဆာင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္အဖြဲ႕အားလပ္ရက္ဗီဇာ (Subclass 417) သည္အားလပ္ရက္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကုန္ဆံုးရင္း တစ္ႏွစ္ၾကာအထိအလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ယာယီဗီဇာျဖစ္သည္။ ဤယာယီဗီဇာသည္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ဆက္ဆံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပိုမိုနီးကပ္ သည့္ဆက္ဆံေရးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
ပထမအလုပ္အဖြဲ႕အားလပ္ရက္ဗီဇာ : သင္သည္မထမအလုပ္အဖြဲ႕အားလပ္ရက္ဗီဇာကိုေလွ်ာက္ ထားခ်ိန္ႏွင့္ ဗီဇာျငင္းဆိုျခင္းခံရခဲ့လွ်င္ခည္း ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယအလုပ္အဖြဲ႕အားလပ္ရက္ဗီဇာ : အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္းေလွ်ာက္ထား မည္ဆိုလွ်င္ၾသစၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပအတြက္ေလွ်ာက္ထား လွ်င္ ဗီဇာရခ်န္တြင္ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္ႏွင့္အားလပ္ရက္ဗီဇာ(ယာယီ) (Subclass 462)သည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္အားလပ္ရက္မ်ားကို ကုန္ဆံုးရင္းတစ္ႏွစ္ၾကာအထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာလူငယ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
ဤသည္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ဆက္ဆံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအာကားပိုမို နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးကိုအားေပးသည့္ ယာယီဗီဇာျဖစ္သည္။
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဗီဇာ (Subclass 402) သည္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းသုိ႔မဟုတ္သုေတသန တြင္ပါ၀င္ရန္၊ လွည့္လည္ပညာသင္သို႔မဟုတ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္လိုေသာသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။
ဤသည္အလုပ္ဗီဇာမဟုတ္ပါ။

ဤဗီဇာသည္လမ္းေၾကာင္းသံုးခုရွိသည္:

အလုပ္အကိုင္သင္လမ္းေၾကာင္း : ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္သို႔မဟုတ္သင္ၾကား ေနသည့္ပညာရပ္တြင္ လုပ္ရည္ကို္င္ရည္တိုးတက္လာေစရန္စီစဥ္ထားသည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခခံ သင္တန္းျဖစ္သည္။
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း : ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာ မ်ားသို႔မဟုတ္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးတြလ်၏အသက္ေမြ၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တိုး တက္ေရးပရိုဂရမ္ျဖစ္သည္။ ဤပရိုဂရမ္ကိုၾသစေၾတးလ်ျပင္ပ၌ရွိေသာ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးမွ စီစဥ္ထား ျခင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္၍ ၁၈ လ အထိၾကာျမင့္ေလ့ရွိသည္။
သုေတသနလမ္းေၾကာင္း : ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ေက်ာင္းတစ္ခုခု၏ သုေတသန စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအလုပ္ကိုင္သင္တန္းသို႔မဟုတ္ သုေတသနလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ထားရန္ : သင္ႏွင့္ယင္း ေလွ်ာက္လႊာထဲတြင္ပါ၀င္သူသည္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

သင္၏ဗီဇာတင္ထားခ်ိန္တြင္သင္သည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ရွိေနႏိုင္သည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ထားရန္ : ဤဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ သင္သည္ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ဆပြန္ဆာမွ သင့္ကိုယ္စားေလွ်ာက္ ထားေပးႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ စီစဥ္ထားသည့္အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ Internship အတြက္ ႏွစ္ပတ္တြင္နာရီ ၄၀လုပ္ကိုင္ရင္း (အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္သာ)၊ သို႔မဟုတ္အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ကိုင္ရင္း Internship ကိုျပီးေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ Internship ကို လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနရင္းအခ်ိန္ျပည့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္ Internship မလုပ္ကိုင္မီ ေက်ာင္းသားဗီဇာႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

အာမခံ

သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ Internship လုပ္ကိုင္မည့္သူတိုင္း က်န္းမာေရး၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ၊ ခရီး သြားလာျခင္းႏွင့္ပုဂၢေရးတာ၀န္ယူမႈ အာမခံတို႔ကိုရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

Internship သြားရန္မေလွ်ာက္ထားမီ ယင္းအာမခံအေထာက္အထားမ်ားအား (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္) ရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာ

ထိေရာက္ေသာအလုပ္ခြင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္လံုေလာက္သည့္အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။
Internship တစ္ခုအတြက္အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ IELTS 6 သို႔မဟုတ္ TOFEL 550 လိုအပ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္မိမိ၏ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အလုပ္ခြင္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းကိုတက္ေရာက္ျပီးမွ အလုပ္ခြင္ အတြက္ျပင္ဆင္ရန္ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသို႔ခရီးသြားျပီးအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္၀င္ဆံ့လာႏိုင္ေအာင္ ျပင္ ဆင္ေပးမည္ျဖစ္၍ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈသည္မရွိမျဖစ္ အလြန္တန္ဖိုးၾကီးသည့္ပညာရပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
ယင္း Internship ႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကိုတက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယဥ္ ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာလူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေနရာထိုင္ခင္း

သစေၾတးလ်တြင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ မွ ကူညီေပးရန္အသင့္ရွိပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္ သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ေနရာထိုင္ခင္းေရြး ခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကိုျမည္း စမ္းၾကည့္ရန္အထူးအားေပးပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်မိသားစုႏွင့္အတူေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကိုသိျမင္လာေစျပီးမိမိ၏ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ကိုတည္ေဆာက္ ေရးတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
Homestay ေနထိုင္ႏိုင္သည့္အိမ္မ်ားသည္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၾသစေၾတး လ်ကိုလာေရာက္ျခင္းသည္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းလွေၾကာင္းျပသေပးမည္ျဖစ္သည္။သင္ေန လိုေသာအိမ္ကိုေဖာ္ျပျပီးေနာက္တြင္ ၄င္းအိမ္သည္သင္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူေလ့လာျပီးမွ အတည္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

Homestay ေနထိုင္ခသည္ အိမ္၏တည္ေနရာႏွင့္ သင္၏ေရြးခ်ယ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိ သည္ျဖစ္ရာ အိမ္လစာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ဤ website ၏ ေဈးႏႈန္းအပိုင္းကို အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈပါ။

Internship ျဖင့္ၾသစေၾတးလ်တြင္ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ မိမိဘာသာေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ၾကေသာ္ လည္း ေရာက္ရွိစကာလအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔အား အကူအညီေတာင္းေလ့ရွိၾကသည္။ စရိတ္သက္ သာ၍လံုျခံဳမႈရွိေသာေက်ာင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ရွိပါသည္။ ေဈးႏႈန္းသည္ တစ္ညလွ်င္ AUD$18 သို႔မဟုတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ AUD$125 က်သင့္ပါသည္။ သင္ေတာင္းဆိုလွ်င္တိက်ေသခ်ာ ေသာအခ်က္အလက္ကိုထပ္မံေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေ၀မွ်ေနထိုင္သည့္အိမ္ရာသည္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ယာယီေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ေနထိုင္သည့္ တိုက္ခန္းမ်ား ကိုေရြးခ်ယ္ၾကျပီး ဤေ၀မွ်တိုက္ခန္းစနစ္သည္ မိမိဘာသာလြတ္လပ္စြာေနလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ေရပန္းစားေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ေ၀မွ်တိုက္ခန္းတြင္ေနထိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ခန္း၏အက်ယ္အ၀န္းမွအစ ကြဲျပားမႈရွိသည္ျဖစ္၍ မိမိအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးကိုရွာေတြ႕ ႏိုင္ရန္အခ်ိန္ယူရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါသည္။