စီးပြားေရးဗီဇာ

စီးပြားေရးဗီဇာေလွ်ွာက္ထားသူမ်ားအားလံုးသည္ (Subclass 132 ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွလႊဲ၍) မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားတည္ေဆာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ၀ယ္ယူရန္ (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရည္စူး၍ Australia ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လုိေသာ သူမ်ားသည္ ယာယီစီးပြားေရးဗီဇာအား ေလွ်ာက္ထားသင့္ေပသည္။ ထိုယာယီစီးပြားေရးဗီဇာ အားကိုင္ေဆာင္ထားေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔ရည္စူးထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အား Australia တြင္ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အျခား လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားအား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ Australia တြင္ အတည္တက်ေန ထိုင္ႏိုင္ေသာ ကာလ အပိုင္းအျခားတစ္ခုအားရရွိရန္ အျမဲတမ္းစီးပြားေရးဗီဇာ (permanent business visa ) အားေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ယာယီစီးပြားေရးဗီဇာမွ အျမဲတမ္းစီးပြားေရးဗီဇာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းသံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။

ပထမလမ္းေၾကာင္းမွာ Australia ႏုိင္ငံတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) မူလတည္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ လိုေသာသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းမွာ Australia ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ လိုေသာ သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) မိမိ၏ မူလစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ Australia နုိင္ငံ၌္ ေနရာတစ္ခုရရွိရန္ ႏွင့္ စီးပြါးေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအား လုပ္ေဆာင္လိုေသာ သူမ်ားအား ရည္စူး၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။
တတိယလမ္းေၾကာင္းမွာ Australia ႏုိင္ငံတြင္ အနည္းဆံုး AUD 5 million ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ဆႏၵရွိေသာသူမ်ား ႏွင့္ မိမိ၏ မူလစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ Australia ႏုိင္ငံ၌ စီးပြါးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုေသာသူမ်ားအား ရည္စူး၍ အေရးပါေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားဟူေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးတီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း

ယာယီစီးပြားေရးဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရလိမ့္မည္။
• အသက္ (၅၅) ႏွစ္ေအာက္ (ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိရန္ ဆႏၵရွိေသာ ေလွ်ာက္ ထားသူျဖစ္လွ်င္ သက္ညွာခြင့္ရမည္)
• Point test တြင္ အနည္းဆံုး 65 point ရွိရမည္။
• မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း Australia သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ေသာ AUD 800,000
• ထက္ပို၍ ရွိရမည္။
• ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေလးႏွစ္တြင္ အနည္ဆံုးႏွစ္ႏွစ္မွ် AUD 500,000 ေက်ာ္ရွိရမည္။

သင္အားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရန္ မေခၚမီခ်က္ခ်င္း (အကယ္၍ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျပည္နယ္တစ္ခု ထက္ပို၍၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့လွ်င္ ၀င္ခြင့္ေပးသည့္ျပည္နယ္အားလံုးကိုေဖာ္ျပရမည္)

အကယ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ယာယီဗီဇာကိုင္ထားစဥ္အတြင္း Australia ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္
တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါက ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခ်ိန္တြင္ အျမဲတမ္းဗီဇာေလွ်ာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူမ်ား လမ္းေၾကာင္း

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ Australia တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အခ်ိန္ကာလ(၄) ႏွစ္မွ်ရရွိခဲ့လွ်င္ အျမဲတမ္း ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

• အသက္ (၅၅) ႏွစ္ေအာက္ (ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိရန္ ဆႏၵရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားသူ ျဖစ္လွ်င္ သက္ညာခြင့္ရမည္)
• Point test တြင္ အနည္းဆံုး 65 point ရွိရမည္။
• ေလွ်ာက္ထားသူ (ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သူ) ၏ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တြင္ AUD 2.25 M ထက္ပို၍ ရွိရမည္။
• ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆံုး (၃) မွ် အေတြ႕အၾကံဳရွိရမည္။
• မိမိရည္မွန္းထားေသာ ေနရာတြင္ 1.5m ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမည္။ (ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း၏ ေနာက္ ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္)

အေရးၾကီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား လမ္းေၾကာင္း

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရမွတ္စမ္းသပ္မႈကို ေျဖဆိုရန္မလိုအပ္ပါ။ အသက္ အရြယ္ကန္္႔သတ္ထားျခင္းလည္းမရွိပါ။ Australia တြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ႏုိင္သူဗီဇာေလွ်ာက္ ထားရန္ သင္သည္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈဗီဇာ (Subclass 188) အားအနည္းဆံုး ေလးႏွစ္ေက်ာ္မွ်ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ျပီး ၾသစေၾတးလ်တြင္ရက္ေပါင္း (၁၆၀) ခန္႔ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုရမည္။

• စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အမွန္တကယ္စိတ္ပါ၀င္စားျခင္းရွိရမည္။
• တစ္ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ေျမအစိုးရထံမွ တရား၀င္ စီးပြါးေရးျပဳ လုပ္ခြင့္အား ရရွိရမည္။
• မိမိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ အနည္းဆံုး AUD 5 million အားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရ မည္ျဖစ္သည္။