ေက်ာင္းသားဗီဇာ

ေက်ာင္းသားဗီဇာအား subclass ရွစ္ခုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဗီဇာ subclass ခုႏွစ္ခုမွာ ပညာေရးပိုင္းႏွင့္အထူးျပဳ၍ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း တစ္ခုမွာမူ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသူ /သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဗီဇာျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာ visa subclass မ်ားမွာ

Subclass 571 School Sector Visa

Subclass 572 Vocational Education and Training Sector Visa

Subclass 573 Higher Education Sector Visa

Subclass 574 Postgraduate Research Sector Visa

Subclass 575 Non-award Sector Visa

Subclass 576 AusAID or Defence Sector Visa

Subclass 580 Student Guardian Visa

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ အထက္တြင္ျပထားေသာ subclass စာရင္းအရ ကြဲ ျပားျခားနားေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာအား ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားသည္ မိမိတို႔အထူးျပဳတတ္ေရာက္လိုေသာ သင္တန္းအားတတ္ေရာက္ ခြင့္ရရန္ သင့္ေတာ္ ေသာ subclass ဗီဇာအတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္းအား ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Bachelor of Arts degree အား ေလွ်ာက္ထားရန္ၾကံရြယ္လ်က္ရွိေသာ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေယာက္သည္ ပထမဦးစြာ မိမိ တတ္ေရာက္လိုေသာ သင္တန္း၏ Foundation (အေျခခံ) သင္တန္းအားတတ္ေရာက္ရန္ လိုမလိုသိရွိႏိုင္ရန္ ဗီဇာ subclass 573 ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျဖၾကားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အေထာက္အထားျပသမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Assessment level)

ေက်ာင္းသားဗီဇာမ်ားသည္ ၎ေက်ာင္းသားမ်ားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (passport ) ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာေက်ာင္းသားဗီဇာ၏ subclassေပၚမူတည္၍ AssessmentLevel (AL) မွာကြဲျပားျခားနားမႈရွိပါသည္။ ၎ (AL) မ်ားသည္ မိမိ၏ဗီဇာအား AL 1 မွာ စည္းၾကပ္ခြန္ ေပးေဆာင္မႈ ႏွင့္ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈတြင္အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္၍ AL 3 မွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ သီးျခားေပးေဆာင္ရန္သက္မွတ္ထားေသာ AL မ်ားအား မေပးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ passport အားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာ လစ္လပ္ (AL) အေနျဖင့္ AL 3 အားသတ္မွတ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ AL ပို၍ျမင့္ေလေလ ထုိေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းသားဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အစမ္းသပ္ခံနုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားအား ပို၍ထင္ရွားေသခ်ာရန္ ျပဳလုပ္လိုအပ္ေပသည္။ ထုိကဲ့သို႔ထင္ရွား ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္၊ ဘ႑ာေရး ပိုင္ဆိုင္မႈအား ျမွင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာကိစၥမ်ားလည္းလုိအပ္ပါသည္။
ထို Assessment level မ်ားတြင္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ :

AL 1 နိုင္ငံကူးဗီဇာအားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ခြင့္ျပဳစာ (COE)၊ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစမ္းသပ္စစ္ေဆး ျခင္းမ်ားအား လိုအပ္ပါသည္။
AL 2 နိုင္ငံကူးဗီဇာအားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ခြင့္ ျပဳစာ (COE)၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာတမ္း မ်ားလိုအပ္ပါသည္။
AL 3 နိုင္ငံကူးဗီဇာအားကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစမ္းသပ္စစ္ေဆး ျခင္းမ်ား၊ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္း က်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။

Streamlined Student Visa Processing

Streamlined Student Visa Processing ဆိုသည္မွာ  ပညာသင္ၾကားေရး႒ာနမ်ားမွ assessment level မ်ားအား မသတ္မွတ္ထားဘဲ ေက်ာင္းသားဗီဇာေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားအား ၀င္ ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ streamlined visa processing ႏွင့္အတူ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိပါက သင္၏မူလႏုိင္ငံအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အားပယ္ဖ်က္၍ assessment level 1 ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွေလွ်ာက္ထားသူမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးအားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ streamlined visa processing တြင္ ပါ၀င္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ တကၠသိုလ္ မဟုတ္ေသာအျခားပိုမိုျမင့္မားသည့္ ပညာေရး႒ာနမ်ား၏ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား http://www.comlaw.gov.au/Details/ F2014L01511 တြင္၀င္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါ သည္။

ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ

AL 1 တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၾသစေၾတးလ်၌ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ဗီဇာခြင့္ျပဳရန္ အျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပသရန္မလိုအပ္ဘဲ ကနဦးေက်ာင္းသားဗီဇာအား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ ထိုေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေက်ာင္းသား eVisa စနစ္အား အသံုးျပဳကာ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္လည္း ကနဦးေက်ာင္းသားဗီဇာအား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ AL 2-3 တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ကနဦးေက်ာင္းသားဗီဇာ အား ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိပါ။ သတင္းအျပည့္အစံု အားသိရွိရန္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ကိုယ္စာလွယ္ မ်ား (migration agent) သို႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ လႊာတြင္ သင္၏လက္တြဲေဖာ္ (သို႔မဟုတ္) ကေလးမ်ားအားထည့္သြင္းေရးသားကာ  ၾသစေၾတးလ် သို႔ အတူတကြေနထိုင္ရန္ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သည္ ကြဲျပားျခားနား ေသာ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာစရိတ္အား ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ 2013 ခုႏွစ္ July လ 1ရက္ေန႕တြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာကုန္က်စရိတ္အား အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲကာ မိတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားအား DIAC website http://www.immi.gov.au/fees-charges /visa-pricing-table.htm တြင္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေျခအေနကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ကိစၥအမ်ားစုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဗီဇာေပၚမူတည္၍ မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ားအား လက္ခံလုိက္နာရပါမည္။ သင္သည္ ယင္းဗီဇာကုိင္ေဆာင္ ထားစဥ္တြင္ ထိုအေျခအေနမ်ားအား လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာကိုင္ ေဆာင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္ (၁၄) ရက္တြင္ နာရီ (၄၀) ထက္ပိုမို၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္အား ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အတူပင္ primary visa အား ကိုင္ေဆာင္ထား ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားသည္လည္း ထုိအေျခအေန အား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိဳ႕ေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ပိုမိုျပည့္စံု ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားသိရိွရန္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခြင့္ ကိုယ္စားလွယ္ (migration agent) သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
သင္သည္ AL 3 (သို႔မဟုတ္) 4 တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ နုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ကာ သင္တန္းကာ လ မွာလည္း (10) လထက္ေလ်ာ့နည္းပါက ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အျခားေသာေက်ာင္းသားဗီဇာအား ေလွ်ာက္ ထားရန္ မျဖစ္နုိင္ပါ။ ၾသစေၾတးလ်သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေနထိုင္စဥ္ ခုႏွစ္ရက္အတြင္းတြင္ ပညာေရး႒ာန မ်ားသို႔ မိမိတို႔၏ ေနထိုင္ရာေနရပ္လိပ္စာမ်ားအား အသိေပးရ မည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ေနရပ္လိပ္စာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း ထိုခုႏွစ္ရက္အတြင္းတြင္ပင္ အသိေပး ရမည္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားတိုင္းလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
သင္ႏွင့္အတူ အသက္ (၅) ႏွစ္မွ (၁၇) ႏွစ္ အတြင္းရွိေသာကေလးမ်ားသည္လည္း ၾသစေၾတးလ် တြင္ (၃) လထက္ပိုမို၍ ေနထိုင္ရန္ေခၚေဆာင္လာခဲ့လွ်င္ ထိုကေလးမ်ား၏ပညာေရးအား စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္သည္။