อะไรคือ การฝึกงาน Internship?

การฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย 

 • การฝึกงานแบบ Internships คือการฝึกงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 • ในสาขาวิชาที่เราได้เรียนจบมา โดยไม่ได้ค่าตอบแทน โดยบริษัทจะจัดสรรงาน
 • ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของผู้ขอฝึกงาน.
 • เราจะเลือกบริษัทที่จะรับ Intern ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการชองคุณ
 • ในช่วงระหว่างที่คุณกำลังฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ทักษะ และประสบการณ์ จากสภาพแวดล้อมการทำงานในระดับมืออาชีพ
 • บริษัทที่มีประสบการณ์ให้การดูแล Intern
 • นานาชาติ คุณจะได้รับคำแนะนำตลอดเวลาในระหว่างที่คุณกำลังฝึกงาน
 • นี่คือก้าวแรกในการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน
 • มันจะดีกว่าการที่คุณนั่งเรียนรู้ในห้องเรียน หรือ การที่เราออกไป เรียนรู็ สนุกสนาน และเขียนประวัติการทำงานของตัวเองใหม่

เลือกสาขา ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ:

Accounting, Aged Care and Child Care, Agriculture, Architecture, Arts, Banking and Finance, Education, Engineering, Environmental Science, Forestry, Government, Graphic Design, Health, Hospitality and Tourism, Human Resources, Information Technology, Law and Politics, Linguistics, Sales and Marketing, Media and Journalism, Marine Science, Photography, Political studies, Retail, Sociology, Sport, Telecommunications… plus many more

ทำไมต้อง ฝึกงาน Internship?

ประวัติการทำงานในบริษัทสากล
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสาขาวิชาของคุณ
เพิ่มเครดิตในวิชาความรู้
พัฒนาการทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
พัฒนาเครือข่ายกับบริษัทระดับสากล
เพิ่มการยอมรับความเป็นมืออาชีพของคุณ
เปิดโอกาสในสายอาชี
เรียนรู้ระบบการทำงานภายใต้กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

การคัดเลือก

 • ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ พร้อมค่ามัดจำ AUD$500
 • ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน โดยอีเมล์
 • ใบแจ้งประสบการณ์ในการทำงาน และทำไมประสบการณ์ทำงานถึงเกี่ยวข้องกับการเรียน และอาชีพ โดยอีเมล์
 • รายละเอียดของวิชา และในระดับอาชีวะ และมหาวิทยาลัย
 • หลักฐานทางด้านการเงิน อาจจะรวมถึงจดหมายจากทางบ้าน หรือจากทางมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 เหรียญต่อเดือน
 • หลักฐานในการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ
  ผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด จากบริษัท

เงื่อนไขเพิ่มติมสำหรับ หลักสุตร Internship ในสาขา Hospitalitly ที่มีการจ่ายค่าแรง

 • จะต้องเรียนในสาขาที่เกียวข้องเป็นอย่างน้อย 1 ปี
 • จะต้องไม่มีประสบการณ์การทำงานเกิน 2 ปี ในสาขา Hospitatitly

ข้อมูลวีซ่า

วีซ่าประเภท Special Program 416 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่ให้โอกาสเข้าร่วม โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน , ด้านวัฒนธรรม หรือ ด้านชุมชน
คุณจะต้องได้รับเชิญจากองค์กรพิเศษที่ได้รับการรับรอง
คุณสามารถยื่นวีซ๋านี้ได้ในขณะที่อยู่ภายนอกประเทศออสเตรเลีย
หากคุณอยู่ภายในประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องมีวีซ่าที่สามารถอยู่ในออสเตรเลีย
หากคุณอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องอยู่นอกออสเตรเลียในระหว่างการยื่นวีซ่า และอนุมัติวีซ่า
หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยทั่วไปคุณจะต้องมีวีซ่าในระหว่างที่รออนุมัติวีซ่า
The Working Holiday visa (subclass 417) เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับ คนหนุ่มสาว ที่ต้องการจะ ทำงานและท่องเที่ยว ในออสเตรเลีย ในระยะหนึ่งปี วีซ่าเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศออสเตรเลีย และประเทศของคุณ
First Working Holiday visa:คุณจะต้องอยู่ภายนอกประเทศออสเตรเลียใน ระหว่างที่คุณยื่นวีซ่า จนกระทั่งวีซ่าได้รับการอนุมัติ
Second Working Holiday visa:ถ้าคุณยื่นในระหว่างอยู่ในประเทศออสเตรเลีย อยู่ในประเทศระหว่างที่มีการผ่านวีซ่า และถ้าหากคุณอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องอยู่นอกประเทศในระหว่างที่มีการพิจารณาวีซ่า
The Work and Holiday (Temporary) visa (subclass 462) เป็นวีซ่าสำหรับคนหนุ่มสาวที่ต้องการ ท่องเที่ยวและทำงานในประเทศออสเตรเลีย มากกว่าหนึ่งปี
วีซ่าเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศออสเตรเลีย และประเทศของคุณ
The Training and Research visa (subclass 402) เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับในการฝึกงาน หรือมีส่วนรวมในการวิจัย หรือเยี่ยมชมสถาบัน หรือโปรแกรมการพัฒนามืออาชีพ นี่ไม่ใช่วีซ่าทำงาน

วีซ่าประเภทนี้มีสามประเภท
Occupational Trainee stream:for people who need structured workplace-based training to enhance their skills in their current occupation, area of tertiary study, or field of expertise.
Professional Development stream: for professionals, managers or government officials invited to participate in a professional development training program in Australia. The program must have been arranged by an employer outside Australia and usually lasts up to 18 months.
Research stream: for professional academics invited to visit Australia to observe or participate in an Australian research project at an Australian tertiary or research institution.
To apply in the Occupational Trainee or Research stream: you and anyone included in your application can be in or outside Australia when you apply:

กรณียื่นเอกสารในประเทศออสเตรเลีย : ถ้าอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องยื่นเอกสารในประเทศออสเตรเลีย

กรณียื่นเอกสารนอกประเทศออสเตรเลีย : ถ้าอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องยื่นเอกสารนอกประเทศออสเตรเลีย

คุณจะอยู่ในประเทศออสเตรเลียคุณจะอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลียในขณะวีซ่าอนุมัติ ขึ้นอยู่กับขณะที่คุณยื่นวีซ่าอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลีย.

หากคุณยื่นวีซ่าแบบ Professional Develop stream: คุณจะต้องอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างที่คุณยื่นสมัคร และระหว่างที่วีซ่าออก สปอนเซอร์สามารถยื่นใบสมัครวีซ่าในนามของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องผ่านการฝึกงาน มากกว่า 40 ชั่วโมงภายในสองสัปดาห์ ในระหว่างเทอม (ในสาขาที่เลือก) หรือทำงานเต็มเวลา ระหว่างช่วงพักระหว่างเทอม หรือหลังจากจบการศึกษา สำหรับ นักเรียนจะต้องต้องจบ Internship for Academic จะต้องผ่านฝึกงานในระหว่างภาคเรียน
นักเรียนจะต้องทำงานถูกต้องในระหว่างที่ยังอยู่วีซ่านักเรียน จนกระทั่งจบการฝึกงาน Internship

การประกันสุขภาพ

สำหรับผู้สมัคร Intership จะต้องประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ การเดินทาง ในระหว่างที่อยู่ในวีซ่า Internship

คุณจะต้องแสดงเอกสารประกันสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ยื่นวีซ่า จะต้องผ่านระดับภาษาอังกฤษ ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารในระหว่างการฝึกงาน
ระดับภาษาอังกฤษ level for Interns is TOEFL 550 or IELTS 6 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

สำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แนะนำให้พิจารณาหลักฐานภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยเตรียมตัว ให้ประสบความสำเร็จในสถานที่ฝึกงาน
โอกาสในกาท่องเที่ยว และทำงาน เป็นการเตรียมตัวคุณ สำหรับการแข่งขันการตลาดในระดับโลก เตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับการทำงาน

สำหรับการฝึกงาน Internship คุณจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากต่างวัฒนธรรม

ที่พัก

เราอยากที่จะให้ท่านมีความสุขในระหว่างที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย เรายินดีที่จะช่วยเหลือ จัดหาที่พักให้คุณ ตามที่เราจะหาที่พักให้เหมาะสมสำหรับคุณ

เราแนะนำ Homestay เป็นวิธีที่จะได้สัมผัสชีวิตของชาวออสเตรเลีย ได้ในทุก ๆ วัน การได้อาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ให้เรียนรู้วัฒนธรรม และให้สามารถให้ความช่วยเหลือในการเตรียมตัวสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับครอบครัว Homestay ได้รับการคัดเลือก ให้เหมาะสมสำหรับคุณในการอาศัยที่ประเทศออสเตรเลีย การเลือก Homestay ในการคัดเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการอาศัย Homestay จะเแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการเลือกราคาอยู่ใน เวปไซด์

สำหรับผู้ฝึกงาน อยากที่จะเลือกที่พักเอง ก็สามารถที่จะสอบถามในการหาที่พักในช่วงแรก หลังจากที่เดินทางมาถึง ประหยัด และปลอดภัย ในแต่ละสถานที่ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ AUD$18 ต่อวัน หรือ AUD$125 ต่อสัปดาห์
นักเรียนหลายๆ คนนิยมที่จะเลือกแชร์ที่พักกับนักเรียนอื่นๆ เราขอแนะนำให้มาดูสถานที่จริงก่อนที่จะตัดสินใจเลือกที่พัก เนื่องจากที่พักในหลายๆ ที่ต่างมีความแตกต่างกันไป