ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 3 ลำดับขั้น เริ่มตั้งแต่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิค ภาคเรียนการศึกษในประเทศนิวซีแลนด์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน แต่โดยทั่วไปแล้วภาคการศึกษาจะเริ่มต้นช่วงปลายเดือนมกราคมถึงช่วงกลางเดือนธันวาคม ส่วนมหาวิทยาลัยจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

ประเภทของหลักสูตรการศึกษา

คุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตรถูกควบคุมโดย NZQF ซึ่งจะมีรายละเอียดของหน่วยกิจ ระดับชั้นของหลักสูตร :
หลักสูตรทั้งหมดจะถูกขึ้นทะเบียนกับ NZQF รายละเอียดคำจำกัดความสามารถคลิกดูรายละเอียดข้างล่าง:

• Certificate
• Diploma
• Bachelor’s Degree
• Graduate Certificate
• Graduate Diploma
• Bachelor Honours Degree
• Postgraduate Certificate
• Postgraduate Diploma
• Master’s Degree
• Doctoral Degrees

ลำดับขั้นของหลักสูตร

The NZQF กำหนดไว้ 10 ลำดับขั้น ตามลำดับความยากง่าย เริ่มต้นจากขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 10 สูงสุด

ระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติ: Code of Practice for Pastoral Care

สถาบันการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบได้การดูแลนักเรียนให้รับทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยและการดูแลต่างๆ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้พัฒนาแนวทางปฎิบัติที่เรียกว่า Code of Practice for the Pastoral Care of International Students

เป็นการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการสำหรับสถาบันการศึกษาและศูนย์ให้คำปรีกษาการศึกษาต่อที่จะต้องมีต่อนักศึกาต่างชาติ