ပညာေရးစနစ္

နယူးဇီလန္၏ ပညာေရးစနစ္မွာ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၌ တတိယ အဆင့္သင္ၾကားမႈ (သို႔မဟုတ္) လက္ေတြ႕အသံုးခ်နည္းပညာကဲ့သို႕ေသာ ပညာသင္စနစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ three-tire model ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ နယူးဇီလန္၏ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားသည္ေက်ာင္းမ်ား အၾကားကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ မူလတန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားအား ဇန္န၀ါရီလ၏ လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ဒီဇင္ဘာလလယ္တိုင္ ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ကာ တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္မူ ေဖေဖာ္၀ါရီလေႏွာင္းပိုင္းမွ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္တိုင္ ေအာင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

ရရွိႏုိင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

ရရွိႏုိင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
အားလံုးေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားသည္ New Zeland Qualifications Framework (NZQF) မွအသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေသာ certificate, diploma (သို႔မဟုတ္) degree ေအာင္လက္မွတ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္လက္မွတ္ဆို္သည္မွာ level မ်ားစြာပါ၀င္လ်က္ ထို level တစ္ခုစီ၌လုိအပ္ေသာ credit မ်ား၏အေရအတြက္မ်ားအား စာရင္းျပဳစုထားေသာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း ေအာင္လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေအာက္တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

• Certificate
• Diploma
• Bachelor’s Degree
• Graduate Certificate
• Graduate Diploma
• Bachelor Honours Degree
• Postgraduate Certificate
• Postgraduate Diploma
• Master’s Degree
• Doctoral Degrees

ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၏ level မ်ား

New Zealand Qualifications Framework (NZQF) တြင္ level ဆယ္ခုရွိပါသည္။ ထိုLevel မ်ားအားလံုးသည္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ level 1 မွာ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ကာ level 10 မွာအခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ NQZF ၏ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအားလံုး သည္ ယင္း level 10 ခုထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအား ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ : ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

နုိင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နယူးဇီလန္တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ေရာက္ရိွလာသည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ Education providers မ်ားအေနျဖင့္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာဂရုစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာအေရးၾကီးေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအရာမ်ားအားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ဟုရည္ရြယ္္ကာ နယူးဇီလန္အစိုးရမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခု ကိုခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုစည္းမ်ဥ္းမွာ Education providers မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအးဂ်င့္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးကာ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏုိင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလာပါက ၎တို႔၏ Education provider မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေအးဂ်င့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား လုိက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။