ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္း

သစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္းပုံစံအသစ္ကုိ ၁၇၈၈ခုႏွစ္တြင္ New South Wales သို႔ ျဗိတိသွ်ကုိလိုနီျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍စတင္ခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ ထက္၀က္ခန္႔မွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားစြာေနထုိင္ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထံမွတဆင့္ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔၀င္ ေရာက္လာႏုိင္ျခင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း၀င္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား ေစေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေက်ာင္းသား၊ ဆပြန္ဆာ၊ မိသားစုႏွင့္ အျခားလူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈု ဆုိင္ရာဗီဇာမ်ားပဲျဖစ္ပါသည္။

အျခားတုိင္းတပါးသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ရျခင္းသည္ ဘ၀တစ္ခုလုံးစာ ေျပာင္းလဲသြား ႏုိင္သည့္ ေရြးျခယ္မႈတစ္ရပ္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာမိမိေပးထားေသာ ၀န္ေဆာင္ေၾကးႏွင့္ ထုိက္တန္ သည့္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္တင့္မွ်တသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုသာ customer မ်ားဘက္မွ ေရြးျခယ္မည္ဟုယုံၾကည္ထားပါသည္။ Bridge Blue Global Migration Pty Ltd သည္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းျပည့္မီၿပီး Code of Conduct of MARA (www.mara.gov.au) ႏွင့္အညီမွတ္ပုံတင္သြင္းထားေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်အစုိးရဘက္မွလည္း အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာေနထုိင္သူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ေနထုိင္မႈပုံစံမ်ားကုိအျပည့္အ၀ေလ့လာသြား ႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနလ်က္ရွိၿပီး ယာယီေနထုိင္သူမ်ားကသင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေန တစ္ခုေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးျခင္းအစီအစဥ္ (AMEP) အခမဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္း၊ မိသားစုလုိက္ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ားႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဗီဇာရရွိသူမ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေရရွည္ အေျခခ်ေနထုိင္သြားေရးကုိ အေထာက္ အကူျပဳရန္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ Migration Team: migration@bridgeblueglobal.com ကုိသာခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

Ms Aman Puri (MARN 156929)
Ms Oyunchimeg Bordukh (MARN 1793004)

Business Visa
Employer Nominated Workers’ Visa
Family Visa
General Skilled Migration Visa
Partner Visa
Student Visa
Temporary Workers’ Visa
Visit Australia