မိမိကမည္သည္ကိုဆက္လက္သင္ယူရလိုသည္ကို နားလည္သိရွိၾကသည္။ အာကာသယဥ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္လာရန္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လွသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အာကာသယဥ္မွဴးျဖစ္ခ်င္ပါသည္ဟု အျမဲေျပာေလ့ရွိသူမ်ားထဲတြင္ပင္ အမွန္တကယ္ အာကာသယဥ္မွဴးျဖစ္လာသူသည္ မရွိသေလာက္နည္းပါသည္။

လူတစ္ေယာက္က ကိုယ္ၾကီးလာရင္ဘာျဖစ္ခ်င္လဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရတာအင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾသစေၾတးလ်မွာ ေရပန္းစားတဲ့ဒီဂရီပရိုဂရမ္တခ်ိဳ႕က သင့္ကိုလွံဳ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းပရိုဂရမ္မ်ားထဲမွတစ္ခုအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ အတိုင္း၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွ အက်ိဳးျဖစ္လာေစသည္အတုိင္း၊ ဤသည္တို႔ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္၏ဦးေႏွာက္ကိုပြင့္လင္းေစႏိုင္ျပီး မိမိအတြက္ကမာၻၾကီးသည္တံခါးဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိျမင္လာလိမ့္မည္။

ၾသစေၾတးလ်တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး သင္တန္းေပါင္း ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ သင္ယူႏိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကမ္းလွမ္းေပးထားပါသည္။ မူလတန္းပညာ ေရး (Primary School)မွစ၍ အထက္တန္းပညာေရး (Secondary School) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား (Vocational Education & Training) (VET)၊ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ တန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး (Universities မ်ားပါ၀င္သည္) စသည္ျဖင့္ ပညာေရး level အား လံုးကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သင္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္မွ်ၾကာၾကာ သင္ယူေနသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမွ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏လံုျခံဳမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၾသစေၾတးလ်တြင္ လူၾကိဳက္မ်ားေသာသင္တန္းမ်ား

Bachelor of Education (Primary)
Bachelor of Education (Early Childhood)
Bachelor of Behavioural Studies (Psychology)
Bachelor of Arts
Bachelor of Business
Bachelor of Accounting
Bachelor of Arts (Fine Art and Visual Culture)
Bachelor of Criminology and Criminal Justice
Bachelor of Communication
Bachelor of Arts (Librarianship and Corporate Information Management)
Source: Open Universities Australia

ၾသစေၾတးလ်ရွိ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ေရပန္းစားသည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား အေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ရရွိထားပါသည္။

လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ား

Accounting
Architecture
Business
Education
Engineering
Graphic Design
High School
Hospitality
Information Technology
MBA
Nursing
Project Management