အလုပ္ရွင္၏ဆန္ခါတင္စာရင္း၀င္အလုပ္သမားဗီဇာ

သစေၾတးလ်အလုပ္ရွင္မ်ားသည္၄င္းတို႔၏စီးပြားေရးကို ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာလုပ္ကိုင္ေနသေရြ႕ ႏိုင္ ငံျခားလုပ္သားမ်ားကိုအျမဲတမ္းဗီဇာျဖင့္ဆပြန္ဆာေပးကာေခၚယူခြင့္ရွိပါသည္။ ဤႏိုင္ငံျခားလုပ္သား ဆပြန္ဆာေပးကာေခၚယူသည့္အစီအစဥ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားမ်ားၾကားတြင္ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားလိုေနျခင္းေၾကာင့္အခက္ေတြ႕ျခင္းမျဖစ္ရေအာင္ ႏုိင္ငံျခားမွကၽြမ္းက်င္အ လုပ္သမားမ်ားကိုေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။
အလုပ္ရွင္ဆပြန္ဆာေပးသည့္အလုပ္သမားဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးမွာ-
• အလုပ္ရွင္အမည္ခံအစီအစဥ္ (ENS) subclass 186
• ေဒသဆိုင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈဆပြန္ဆာအစီအစဥ္ (RSMS) subclass 187

ENS ျဖင့္သြားလွ်င္ၾသစေၾတးလ်တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ရာထူးႏွင့္ေနရာလြတ္မ်ားအတြက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး RSMS ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ လူနည္းေသာေဒသ၊ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားကိုသာေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ENS

အလုပ္ရွင္အမည္ခံအစီအစဥ္(ENS)သည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ၾသစေၾတးလ်၏မည္သည့္ေနရာ တြင္ျဖစ္ပါေစအျမဲတမ္းဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ရွိေနစဥ္ subclass 186 ျဖင့္သာေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ENS ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိပါသည္။ ပထမအဆင့္အျဖစ္အလုပ္ရွင္မွ တရား၀င္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္သက္ဆိုင္ရာဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာစာရင္း သြင္းထားသည့္အလုပ္သမားမွ ဗီဇာအတြက္သီးျခားေလွ်ာက္ထားစာကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားရန္ လမ္းေၾကာင္းသံုးမိ်ဳးရွိပါသည္:
၁။ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း (TRT)
၂။ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း (DE)
၃။ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းလမ္းေၾကာင္း (Agreement)
တို႔ျဖစ္သည္။

ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း(TRT) သို႔မဟုတ္တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း (DE) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေပၚမူတည္၍ စာရင္းသြင္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း ကြဲျပားမႈရွိသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ၂ ႏွစ္သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္အခ်ိန္တြင္ 457 ဗီဇာျဖင့္ေလွ်ာက္ထားဖူးသူမ်ားသည္ ယာယီ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း (TRT) ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဤဗီဇာလမ္းေၾကာင္း သည္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖူးသူမဟုတ္လွ်င္ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း (DE) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုရမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း (DE) ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္အသက္ ၅၀ ေအာက္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ IELTS 6.0ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

RSMS

ေဒသဆိုင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (RSMS) သည္ လူဦးေရနည္းေသာေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္မတတ္စြမ္းေသာအရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လစ္ဟာေသာေနရာမ်ားတြင္ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားအား ၾသစေၾတးလ်အလုပ္ရွင္မ်ားမွေခၚသြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ RSMSေလွ်ာက္လႊာ မ်ားသည္ သတ္မွတ္ညႊန္းတမ္း ၅၀၊ အပိုဒ္ခြဲ ၄၉၉ ႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။
ၾသစေၾတးလ်ရွိမည္သည့္အလုပ္ရွင္မဆိုမိမိလုပ္ငန္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ေနသေရႊ႕ ဤအစီ အစဥ္တြင္ပါ၀င္ႏိုင္ျပီး လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားျပည့္စံုရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းဧရိယာတြင္ျဖည့္မည့္ေနရာ သည္ RSMS တြင္အက်ံဳး၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်၏ေဒသအလိုက္ ကို ျပန္တမ္းသေကၠတမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ Sydney, Wollon-gong, Newcastle, Melbourne, Brisbane ႏွင့္ Gold Coast စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမွအပ ၾသစေၾတးလ်၏အျခားေဒသမ်ားသည္ လတ္တေလာတြင္ RSMS အစီအစဥ္ျဖင့္ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ ENS ႏွင့္ RSMS အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း၊ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင္း လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းလမ္းေၾကာင္းဟူ၍ ကြဲျခားေသာလမ္းေၾကာင္း၃မ်ိဳး ပါ၀င္ပါသည္