ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ Bridge Blue ႏွစ္စဥ္လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ကမၻတစ္၀ွမ္းရွိသင္တန္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္း မ်ား၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္အျမဲ ထုတ္ေ၀ေပးပါသည္။ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနရာထိုင္ခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းတက္စဥ္ေန ထိုင္မႈပံုစံဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားကို တိုးတက္လာေအာင္ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ပညာသင္ၾကားရာဌာနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆပြန္ဆာမ်ားမွကူညီေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ သင့္အတြက္အက်ိဳးရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဤေနရာတြင္လည္း Electronic flipbook ပံု စံျဖင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္ပံုၾကမ္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာရံုးခြဲမ်ားမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထုတ္ေ၀မည့္ ႏွစ္စဥ္လက္ကမ္းစာေစာင္ထဲတြင္ ေၾကာျငာထည့္လိုပါ က admin@bridgeblueglibal.com ကိုဆက္သြယ္ပါ။

Bridge Blue Brochure 2016 – 2017

Bridge Blue Brochure 2015 – 2016

Bridge Blue Brochure 2014 – 2015

Bridge Blue Brochure 2013