အေထြေထြအရည္အေသြးျမင့္အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဗီဇာ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံစတင္တည္ရွိလာကတည္းက ကၽြမ္းက်င္သည့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လိုအပ္ ခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈအရလည္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွကၽြမ္းက်င္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမရွိခဲ့လွ်င္ ဤမွ်ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ General Skilled Migration Visa (GSM) ေခၚ အေထြေထြအရည္ အေသြးျမင့္အလုပ္သမားေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဗီဇာသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ နည္းပညာရပ္မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ပရိုဂရမ္ပင္ျဖစ္သည္။
GSM ဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းသည္ အေျခခံက်ေသာ သို႔မဟုတ္ ၀င္ခြင္စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ကို္က္ညီရန္လိုအပ္ပါသည္။
လ်ာထားျခင္းခံရေသာအရည္အေသြးျမင့္အလုပ္သမားစာရင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ စည္းၾကပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းခံရမည္။

• အသက္ : ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၉ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္။

• အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ : ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္း အကဲျဖတ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရေလ့ရွိသည္။

• ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္GSM ေလွ်ာက္လႊာကိုမေလွ်ာက္ထားမီ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကိုျပသရမည္ျဖစ္ျပီး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ကမ္းလွမ္းမႈ ရရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။

• အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ၂ႏွစ္မွ်ပညာသင္ၾကားထား အရည္အခ်င္းရွိရန္ လိုအပ္ ပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္မွ ဆပြန္ဆာေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္း၄င္း၏ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားရွိၾကပါသည္။

GSM ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ GSMစာေမးပြဲရမွတ္မ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာေအာင္မွတ္ ရရွိရန္ လိုအပ္သျဖင့္ GSM ဗီဇာမ်ားကို ရမွတ္စစ္ဗီဇာမ်ားဟုေခၚေလ့ရွိသည္။

ရမွတ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း

ေလွ်ာက္ထားသူအားလံုးသည္ဗီဇာေအာင္ျမင္ရန္ GSMရမွတ္စစ္စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္၆၀မွ်ရရွိရန္လို အပ္ပါသည္။ ေအာင္မွတ္ကိုရရွိလွ်င္ SC189ဗီဇာ(မွီခိုမဟုတ္ေသာအျမဲတမ္းဗီဇာ) ကိုေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္မွတ္မမွီဘဲအနည္းငယ္ေအာက္ေရာက္လွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ဆပြန္ဆာအ တြက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

SC190 (လ်ာထားေသာအျမဲတမ္းဗီဇာ)

• ၾသစေၾတးလ်အစိုးရဆပြန္ဆာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ၅မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
• SC190 ဗီဇာရရွိခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဆပြန္ဆာေပးသည့္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

SC489 (လ်ာထားေသာ သို႔မဟုတ္ယာယီဆပြန္ဆာဗီဇာ)

• ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ယင္းျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ သူေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးမွ ဆပြန္ဆာေပးသည္ဆိုလွ်င္ ၁၀ မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
• ဤဗီဇာသည္ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ျပည္နယ္တြင္ ၄ႏွစ္လံုးလံုးပညာသင္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္လူတစ္ဦးလွ်င္ဤဗီဇာကို ၂ၾကိမ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါ သည္။

ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ

EOI ကိုအေျခခံ၍ GSMဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ လ်ာထားေသာဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ ေခၚယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ GSM ဗီဇာကိုေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၄င္းတို႔သြားလိုရာျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသကိုလည္း EOI တြင္ေဖာ္ျပ ထား၍ရပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္လိုသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
အကယ္၍လူတစ္ဦးသည္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရလွ်င္ (ကမ္းလွမ္းစာရရွိသည့္ေန႔ ႔မွစ၍) ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာကိုအြန္လိုင္းမွ တဆင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ရက္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ ေလွ်ာက္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေပ။

အကယ္၍လူတစ္ဦးသည္ ကမ္းလွမ္းစာကိုႏွစ္ၾကိမ္တုိင္တိုင္ရရွိေသာ္လည္း ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိ ပါက သူ၏ EOI ကိုDatabase ေခၚအခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ သည္။