အျပင္ ေလာကတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္၏အနာဂတ္ ပန္းတိုင္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္အက်ိဳးမ်ားသလိုမွန္ကန္ေသာ အလုပ္ အကိုင္အားရွာေဖြရာတြင္လည္းကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ Bridge Blue ၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးကာ ညႊန္ၾကားျပသမႈအစီအစဥ္မွာ လူငယ္မ်ားအားတိက်ေသခ်ာစြာေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ေစရန္ႏွင့္ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ပါ၀င္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူလူငယ္မ်ားအား ၎တို႔၏ အနာဂတ္အျမင္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတတ္ ေစရန္ႏွင့္ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ေစရန္လည္းရည္ရြယ္ပါသည္။

သင္သည္ Bridge Blue ၏ placement programs မ်ားတတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားသည္ ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လည္းေထာက္ပံ့ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤ programs မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မၾကာေသးခင္မွ ဘြဲ႔ရထားသူမ်ားနွင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူလုပ္သားအင္အားစုမ်ားသို႔ ေအာင္ျမင္စြာကူးေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ သူမ်ားအားဦးတည္ထားေသာ programs မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ သင္ သည္မည္သည့္ အလုပ္တြင္မဆိုအခ်ိန္ မတိုင္မီျပီးေျမာက္သြားလွ်င္ (သို႕မဟုတ္) မည္သည့္ေနရာ တြင္မဆိုမနက္ကိုးနာရီမွ ညေနငါးနာရီအတြင္းအလုပ္ လုပ္ႏိုင္လွ်င္ ေက်နပ္္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္တြင္အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိလွ်င္မူအျခားေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ခန္႔ထားအုပ္ခ်ဳပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ယွဥ္ျပိဳင္မႈ အလြန္မ်ားေသာ အလုပ္ေစ်းကြက္ပင္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ လည္းတတ္ႏိုင္ပါသည္။

 • အလုပ္သင္ program မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ လံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို ယူေဆာင္လာသည့္ အစီအစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သင္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ တက္ၾကြကာမိမိကိုယ္တိုင္ပင္ တိုးတက္လိုေသာစိတ္ဆႏၵရွိၾကေသာ သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အလုပ္သင္မ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္ တတ္ၾကြမႈႏွင့္အတူ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ လည္းတတ္ႏိုင္ပါသည္။
 • ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားတိုးတတ္ေစသကဲ့သို႔ အလုပ္ပိုလုပ္ရန္လည္း တတ္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကသည္။ သူတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအလုပ္လုပ္ႏုိင္သလို အလုပ္ျပီးေျမာက္ ရန္ မည္သည့္အရာလိုအပ္သည္ကိုလည္း လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္ သင္မ်ားသည္ အတည္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီသူမ်ားအျဖစ္လည္း ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။
 • အလုပ္သင္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚေမွွ်ာ္ျမင္ႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ားလည္းရွိပါ သည္။ အလုပ္သင္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္အတူဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ သင္ယူခဲ့ရေသာ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားကိုလည္းယူေဆာင္လာပါသည္။ သူတို႔တြင္ စိတ္ကူူးသစ္မ်ား၊ အျမင္ သစ္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ လုပ္သားအင္းအားအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားရွိပါသည္။
 • အနာဂတ္၀န္ထမ္းမ်ားကိုရွာေဖြပါ။ အလုပ္သင္ကာလသည္ အနာဂတ္၀န္ထမ္းမ်ား ကိုယူေဆာင္ေပး ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆံုးလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သင္ကာလမွာ အျမဲခန္႔အလုပ္သမား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကတိမ်ားေပးရန္ မလိုအပ္ဘဲအလုပ္သင္၀န္ထမ္း၏ အရည္အခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္အားစမ္းသပ္စစ္ေဆးႏုိင္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
 • အလုပ္သင္၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ေအာင္ျမင္သြားေသာသူသည္ မိမိအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီတြင္အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္နိုင္စြမ္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ၾကီးၾကပ္ႏုိင္ေသာစြမ္းရည္မ်ားအားတိုးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္။ အလုပ္သင္မ်ားအား သင္ၾကားျပသျပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္နိုင္ေသာစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
  ဤကဲ့သို႔ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာစြမ္းရည္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ အလုပ္သင္၀န္ထမ္းနွင့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုလံုးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။
 • အလုပ္သင္ကာလထားရွိျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအတြက္အရည္အခ်င္းရွိေသာ ့္၀န္ထမ္းမ်ားအားပံုသြင္းေလ့က်င့္ေပးသည့္ အခြ
 • ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ငယ္ ရြယ္စဥ္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ ကိုင္ႏုိင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားမရရွိခဲ့ပါ။
 • မိမိ၏စြမ္းရည္မ်ားအားေလ့က်င့္ပါ။ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေမ့ထားပါ။
 • ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပန္၍အေထာက္အကူျပဳပါ။ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ပညာေရးစနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။
 • အလုပ္သင္ပရိုဂရမ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏လစာသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာထက္နည္းေလ့ရွိျပီး တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ အခေၾကးေငြမယူဘဲလုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တန္ဖိုးနည္းလုပ္အား၏ အားသာခ်က္ ကိုရယူပါ။
 • ေက်ာင္းသားမ်ားအားေထာက္ပံ့ျခင္း။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္သင္ကာလ (Internship)တြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳရယူျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရးရာဇ ၀င္အက်ဥ္းကို ပိုမိုခိုင္ခံ့ေစျခင္း၊ ပညာေရးနယ္ပယ္တစ္ရပ္အားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား၏စိတ္ ၀င္စားမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ကိုတိုးျမွင့္ျခင္း တို႔ကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္သင္ကာလ
BB Mentoring Program