လက္တြဲေဖာ္ဗီဇာ(Partner Visa)

ဤဗီဇာသည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ၾသစေၾတးလ်တြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသူႏွင့္ လက္ မထပ္ရေသးေသာ္လည္း ေစ့စပ္ထားသူအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤဗီဇာမွ subclass 820 ဗီဇာေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ဤဗီဇာသည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ သို႔မဟုတ္ ENZ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ သို႔မဟုတ္တရား၀င္အတူေနထိုင္သူႏွင့္ ဤဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ၾသစေၾတးလ်ျပင္ပတြင္ရွိေနသူအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤဗီဇာသည္ယာယီဗီဇာသာ ျဖစ္၍ အျမဲတမ္းလက္တြဲေဖာ္ဗီဇာ subclass 100 ကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာႏိုင္ သည္။
ဤဗီဇာသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသူႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္အတူေနထိုင္သူအတြက္ျဖစ္သည္။
ဤဗီဇာသည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသူႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္အတူေနထိုင္သူအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤဗီဇာသည္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ရွိသူအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ယာယီဗီဇာျဖစ္၍ အျမဲတမ္းလက္တြဲေဖာ္ဗီဇာ subclass 801 ကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။
ဤဗီဇာသည္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသူ သို႔မ ဟုတ္ ENZ ႏိုင္ငံသားႏွင့္လက္ထပ္ထားသူ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္အတူေနထိုင္သူအတြက္ အျမဲတမ္း ဗီဇာျဖစ္သည္။