သင္၏ပညာေရးကိုေရြးခ်ယ္ပါ

သစေၾတးလ်တြင္ပညာသင္ယူမည္ဟုရည္ရြယ္ပါက သင့္၏ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား စြာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင္၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ ႏွင့္ဘ၀ပန္းတိုင္အတြက္ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ သင္ သင္ယူမည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ သင္တန္းက သင့္အနာဂတ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ႏွင့္ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္သင္သည္ ျမိဳ႕ထဲသို႔မဟုတ္ျမိဳ႕ျပင္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္စာသင္ ၾကားလိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစားထားပါ။ သင္သည္ေကာလိပ္ငယ္ သို႔မဟုတ္ ၾကီးမားေသာ ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္လိုသလား၊ ဒါမွမဟုတ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္လိုသလား? မည္သည့္အဆင့္ ပညာအရည္အခ်င္းကိုရယူလိုသလဲ? (လက္မွတ္၊ ဒီပလိုမာ၊ ဒီဂရီ…စသည္) သင္တက္ေရာက္လိုသည့္ သင္တန္းအား ၾသစေၾတးလ် သို႔မဟုတ္ နယူးဇီလန္ရွိ ေနရာအမ်ားအျပား တြင္ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ သင္သည္ပူအိုက္ေသာေဒသ သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းေအး ေသာေဒသတြင္ေနထိုင္ႏိုင္သည္က အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ေကာလိပ္တိုင္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္တိုင္းႏွင့္ သင္တန္းအသီးသီးတို႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ အဆင့္အလိုက္ ၀င္္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ျဖစ္၍ ၀င္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္း စားရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္တြင္လံုေလာက္ေသာ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈမရွိလွ်င္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ တန္းကိုတက္ေရာက္ရန္လည္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္စရိတ္

သစေၾတးႏွင့္နယူးဇီလန္၏ ပညာသင္စရိတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားသြားေရာက္ေသာ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္သင့္ေတာ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္နယူးဇီလန္တြင္ ကုန္က်ေသာ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္စုစုေပါင္းသည္ ယူအက္(စ္)ႏွင့္ယူေကႏိုင္ငံမ်ား ထက္ သက္သာပါသည္။ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ လက္ရွိေငြလွဲလွယ္ႏႈန္းကိုတြက္ခ်က္သည့္အခါ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ရွိပညာသင္စရိတ္မ်ား သည္ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေၾကာင္းေတြရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လမ္းညႊန္မွ်သာျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္းမ်ား AUD$150 – AUD$350 (တစ္ပတ္စာ)

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား AUD$5000 – AUD$12000 (တစ္ႏွစ္စာ)

ဘြဲ႕ဒီဂရီ (undergraduate) AUD$10000 – AUD$18000 (တစ္ႏွစ္စာ)

ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ, မဟာ, Ph.D (postgraduate) AUD$12000 – AUD$18000 (တစ္ႏွစ္စာ)

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ELICOS ေခၚအထူးၾကပ္မတ္အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို သင္တန္းေက်ာင္း၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ သင္တန္းစရိတ္သက္သာစြာျဖင့္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုကၠလိကေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္အစိုးရပိုင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ စနစ္တက်မွတ္ပံုတင္ထားသည့္အဆင့္ျမင့္အဂၤလိပ္ေက်ာင္းျဖစ္ၾကျပီး အဆင့္ျမင့္ဘာသာစကားဗီဒီယို၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္စာၾကည့္တိုက္တို႔ျဖင့္ျပည့္စံုစြာဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ဟူ၍သတ္မွတ္မထားေပ။ Beginner မွ Advanced level အထိသင္တန္းမ်ားကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္သင္တန္းစတင္ခ်ိန္မ်ားကို ျငွိႏိႈင္း ၍တက္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို အားလပ္ရက္ထား၍လည္းေကာင္း၊ အျခားသင္တန္းႏွင့္ တြဲ၍လည္းေကာင္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင္ေျပလွသည္။

ေအာက္ပါတို႔ကိုသင္ယူႏိုင္ပါသည္-

• General English (ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးကို အေလးေပးသင္ၾကားသည္)
• English for Academic Purposes (တကၠသိုလ္သို႔၀င္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ TAFE သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေကာလိပ္မ်ား)
• Examination Preparation (Cambridge, TOFEL သို႔မဟုတ္ IELTS စေသာစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း)
• Study Toursim (ၾသစေၾတးလ်သို႔မဟုတ္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေလ့လာရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဂါက္ရိုက္ျခင္း၊ ျမင္းစီးျခင္း၊ ေရငုပ္ျခင္းႏွင့္ သေဘၤာစီးျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ရင္း အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္း)

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၄င္းတို႔၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကိုသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ မည္မွ်ဆက္လက္သင္ယူ ရန္လိုအပ္သည္ကိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲတြင္ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာႏွင့္ အၾကားစြမ္းရည္အားလံုးကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ TOFEL (Test of English as a Foreign Language) သည္အာရွတိုက္တြင္အလြန္ေရပန္းစားေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်ရွိေက်ာင္းမ်ားသည္ IELTS (International English Testing System) test ကို ပို၍ သေဘာက်ပါသည္။

High School တြင္ TOFEL 500-550 သို႔မဟုတ္ IELTS 5-6
Certificate သင္တန္းတြင္ TOFEL 500-550 သို႔မဟုတ္ IELTS 5-6
Diploma သင္တန္းတြင္ TOFEL 500-550 သို႔မဟုတ္ IELTS 5-6
Bachelors Degree တြင္ TOFEL 550-600 သို႔မဟုတ္ IELTS 6.0-7.0
Postgraduate တြင္ TOFEL 550-600 သို႔မဟုတ္ IELTS 6.0-7.0

တကၠသိုလ္ (BA, B.Sc, Pg Dip, MA)

သစေၾတးလ်ရွိတကၠသိုလ္မ်ားသည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ ဆန္႔သည့္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၃၀၀၀၀ ဆန္႔သည့္အထိၾကီးေသာေက်ာင္းမ်ား ဟူ၍ေက်ာင္းအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ရွိတကၠသိုလ္မ်ားအားလံုးသည္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္းတို႔တြင္အဆင့္ျမင့္မားေရးအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းထားကာထိန္းသိမ္းထားၾကပါသည္။ တကၠသိုလ္အမ်ားစုသည္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္တည္ရွိျပီး အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္း ေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္တည္ရွိသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ေအာက္ပါပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားကိုက်ယ္ျပန္႔စြာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။
• Bachelor Degree
• Graduate Certificate
• Graduate Diploma
• Masters Degree
• Doctorate (PhD)

တကၠသိုလ္တိုင္းတြင္ကမ္းလွမ္းထားသည့္ သင္တန္းအလိုက္၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခုကိုမစတင္မီ သင့္တြင္အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလိုအပ္ပါသည္။ သင္တန္းအမ်ားစုသည္ Februaryလတြင္စတင္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ Julyလႏွင့္ Octoberလတုိ႔တြင္ စတင္ေသာသင္တန္းမ်ားလည္းရွိသည္။

TAFE

Australian Technical and Further Education (TAFE) ေခၚ ၾသစေၾတးလ်နည္းပညာႏွင့္အဆင့္ ျမင့္ပညာေရးသည္အစိုးရပိုင္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ျပီး ပညာေရးနယ္ပယ္အားလံုးနီးပါးကို ကမ္းလွမ္းေပး ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ Certificate, Diploma ႏွင့္ Advanced Diploma အဆင့္သင္တန္းမ်ား ကိုကမ္းလွမ္းေပးသည့္ TAFE ေကာလိပ္ေပါင္း ၂၃၀ေက်ာ္ရွိပါသည္။ TAFE သင္တန္းမ်ားသည္ တကၠသိုလ္သို႔၀င္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘြဲ႕ဒီဂရီအတန္းတက္ ေရာက္ႏိုင္မည့္ အမွတ္မ်ားကိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ TAFE သင္တန္းမ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္းသာၾကာျမင့္ျပီး အခ်ိဳ႕သင္တန္းမ်ားသည္သံုးႏွစ္ၾကာတက္ေရာက္ရည့္သင္တန္း မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ TAFE ေကာလိပ္မ်ားသည္ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးမ်ားတြင္တည္ရွိျပီး အခ်ိဳ႕သည္ေက်း လက္ေဒသတြင္တည္ရွိသည္။ သင္တန္းအမ်ားစုသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္စတင္ေလ့ရွိျပီး ဇူလိုင္လ တြင္စတင္သည့္သင္တန္းမ်ားလည္းရွိသည္။
TAFE သင္တန္းမ်ားသည္ သင့္အားအလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ကူညီေပးမည့္လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာသင္ၾကားမႈမ်ားကို အေလးေပးသင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကႏွင့္အထူးေကာလိပ္မ်ား

ပုဂၢလိကႏွင့္အထူးေကာလိပ္မ်ားသည္ Certificate, Diploma ႏွင့္ Advanced Diploma အဆင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပညာေရးနယ္ပယ္အားလံုးနီးပါးသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕ပညာရပ္မ်ားကိုကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေရးဆြဲသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားသည္ ၁၀ ပတ္ၾကာသင္တန္းမွ ၃ ႏွစ္ၾကာသင္တန္း ဟူ၍အမ်ိဳးအစားကြာျခားျပီး ေကာလိပ္တစ္ခုစီတြင္၄င္း၏ ၀င္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ထားသည္။ ပုဂၢလိကႏွင့္အထူးေကာလိပ္အမ်ားစုသည္ Credit transfer arrangements ေခၚဘြဲ႕ဒီဂရီ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္၀င္ခြင့္အမွတ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕အစီအစဥ္မ်ားရွိၾကသည္။ ေအာက္ပါ တို႔သည္ ပုဂၢလိကေကာလိပ္သို႔မဟုတ္ TAFE ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္ယူႏိုင္သည့္သင္တန္းဥပမာအ ခ်ိဳ႕ျဖစ္ၾကသည္။

• စာရင္းကိုင္ (Accounting)

• ေလေၾကာင္း (Aviation)

• စီးပြားစီမံ (Business management)

• ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး (Child Care)

• ကြန္ပ်ဴတာေလ့လာမႈမ်ား (Computer studies)

• ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း (Graphic design)

• ဆံပင္ႏွင့္အလွအပကုထံုး (Hair and beauty therapy)

• သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (Informaton Technology)

• Marketing

• ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Office administration)

• အတြင္းေရးမွဴးေလ့လာေရး (Secretarial studies)

• ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း (Travel and tourism)

• ဟိုတယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Hospitality and hotel management)

• အျခားသင္တန္းမ်ား…

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား

သစေၾတးလ်အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ကမၻာ့အဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီသည့္ပညာေရးကိုကမ္းလွမ္း ေပးသည္။ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ပညာေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အညီတိုင္းျပည္ တစ္ခု လံုးရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င့္သံုးသင္ၾကားေပးသည္။ သို႔ေသာ္ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ၄င္းတြင္ရွိ ေသာေက်ာင္းမ်ားအတြက္တာ၀န္ရွိသည္။
ၾသစေၾတးလ်ရွိေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ေလးပံုတစ္ပံုသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားျဖစ္၍ေက်ာင္းစရိတ္ကို အျပည့္ေပးရသည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးထားသည္။

ၾသစေၾတးလ်တြင္ေက်ာင္းေထာင္ေပါင္းမကရွိသည္ျဖစ္၍ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ဆံ့မည္မ ဟုတ္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္သင့္လိုအပ္ခ်က္ကိုေလးနက္စြာစဥ္းစားဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ၾကီးမား ေသာေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ေသးငယ္ေသာေက်ာင္းတြင္တက္ခ်င္သလား၊ ဘာသာေရးအေျခခံသည့္ ပညာေရးသည္အမွန္တကယ္အေရးၾကီးသလား၊ ဘယ္ျမိဳ႕ၾကီးမွာ ဒါမွမဟုတ္ ျမိဳ႕ငယ္မွာသင္ေနထိုင္ ခ်င္သလဲ၊ စသည္ျဖင့္…)

သင္တန္းကာလမ်ား

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားသည္ညႊန္းတန္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ သင္တန္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္တကၠ သိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိသည္။

Certificate ၆ လ – ၈ လ

ဒီပလိုမာ ၁ ႏွစ္ခဲြ – ၃ ႏွစ္ၾကာ

ဘြဲ႕ဒီဂရီ ၃ ႏွစ္ – ၅ ႏွစ္ၾကာ

ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီ ၆ လ

ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ ၁ ႏွစ္

မာစတာဘြဲ႕ ၁ ႏွစ္ – ၂ ႏွစ္ၾကာ

PhD ဘြဲ႕ ၄ ႏွစ္ – ၅ ႏွစ္ၾကာ

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားနည္း

Bridge Blue website ရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ၾကားသြားမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

• မည္သည္သင္တန္းမ်ိဳးကိုသင္တက္လိုသလဲ?

• မည္မွ်အဆင့္ပညာအရည္အခ်င္းကိုရယူလိုသလဲ?

• ၾသစေၾတးလ်၏မည္သည့္ျမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ နယူဇီလန္၏မည္သည့္ျမိဳ႕တြင္ေက်ာင္းတက္ေနထိုင္လို သလဲ?

• ထို႔ေနာက္သင္၏ပညာေရးႏွင့္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

• ထိုအခါကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္နယူးဇီလန္တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အ လမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို သင့္အားအခမဲ့ အၾကံေပးေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။

• တကၠသိုလ္တစ္ခုခု၊ ေကာလိပ္တစ္ခုခုသို႔မဟုတ္ေက်ာင္းတစ္ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ျပီး ျပီဆိုလွ်င္ Bridge Blue မွေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကိုျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္အတူတပါးတည္းထည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းပညာေရး၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုအၾကံေပးေျပာျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္ ယခင္ကတက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္သင္ သင္ၾကားျပီးေသာသင္တန္းလက္မွတ္ မိတၱဴမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ထို႔ေနာက္ သင္၏အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း(ဥပမာ IELTS သို႔မဟုတ္ TOFEL) ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေက်ာင္းစရိတ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမည့္သူ၏ နာမည္၊ အေထာက္ အထားတို႔ကိုလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
သင့္အားေက်ာင္းမွလက္ခံလိုက္ျပီဆိုလွ်င္ Bridge Blue မွ ေက်ာင္းကမ္းလွမ္းစာ (Letter of Offer) ကို ပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။
သင့္

• Letter of Offer ေခၚေက်ာင္းကမ္းလွမ္းစာကိုေသခ်ာစြာဖတ္ထား၍ ယင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အဂၤ လိပ္စာအရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုနားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။

• သင့္အေနျဖင့္ ပထမပညာသင္ႏွစ္(First Semester)အတြက္ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ မျဖစ္မေနေပး သြင္းရသည့္ေဆး၀ါးကုသမႈအာမခံေၾကး (ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားက်န္းမာေရးအာမခံ OHSC) ကိုေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ေဆး၀ါး၀ယ္ယူရန္သို႔မဟုတ္ ေဆး ကုသမႈခံယူရန္အတြက္အာမခံေငြျဖစ္သည္။

• ပထမအရစ္ေက်ာင္းစရိတ္ေပးသြင္းျပီးလွ်င္ သင့္အား Letter of Confirmation of Enrolment ေခၚ ေက်ာင္းလက္ခံစာကိုပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းကမ္းလွမ္းစာ၊ ေက်ာင္းလက္ခံစာ ႏွင့္သင္၏ပထမပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းစရိတ္လက္ခံရရွိစာ တို႔ကိုလိုအပ္ပါသည္။

• Bridge Blue မွ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားပံုကိုအၾကံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရွိ ရန္အလို႔ငွာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ ဆရာ၀န္၏အထူးေထာက္ခံစာမ်ား လည္းလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

• ၄င္းတို႔အားလံုးျပီးေျမာက္သြားျပီးေနာက္ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာေအာင္ျမင္လွ်င္သင့္အားအေၾကာင္းၾကား လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ေက်ာင္းသားဗီဇာသည္ ၾသစေၾတးလ်တြင္ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလပတ္ လံုးအတြက္ အကံ်ဳး၀င္ပါသကည္။

• ၾသစေၾတးလ်တြင္သင္၏ေနထိုင္ေရးႏွင့္ေလဆိပ္တြင္လာေရာက္ၾကိဳဆိုေပးျခင္းတို႔ကို Bridg Blue မွ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၾသစေၾတးလ်သို႔ သင္တန္းစတင္ခ်ိန္ႏွင့္အညီ မည္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ရွိေအာင္ လာရမည္ကိုလည္းေျပာျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားဗီဇာ

Bridge Blue မွသင္၏ဗီဇာကို မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကိုအၾကံေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ဗီဇာရရွိ ရန္ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုအပ္ပါသည္။

• ေက်ာင္းလက္ခံစာ (Letter of Confirmation of Enrolment)

• ေက်ာင္းစရိတ္လက္ခံရရွိေၾကာင္းေျပစာ (Letter of Offer Receipt)

• က်န္းမာေရးေကာင္းေၾကာင္းေထာက္ခံသည့္ေဆးစစ္စာ (Medical Report)

• ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားက်န္းမာေရးအာမခံ (Overseas Student Health Cover) ကို ေပးေဆာင္ျပီးေၾကာင္းစာရြက္စာတမ္း

သင္သတိျပဳထားသင့္သည့္ သင္၏ဗီဇာအေျခအေန

• သင္၏ဗီဇာသက္တမ္းကုန္ဆံုးသည့္အခါ ၾသစေၾတးလ်မွထြက္ခြာရမည္

• သင္၏ဗီဇာသည္ၾသစေၾတးလ်သို႔မဟုတ္ နယူးဇီလန္၏အျမဲေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာမဟုတ္ပါ

• သင္တက္ေရာက္မည့္သင္တန္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုမွီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပီးေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

• စာသင္ရင္း ရက္သတၱႏွစ္ပတ္တြင္ နာရီ ၄၀ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိျပီး ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

Streamlined Visa Processing (SVP) သည္လက္တေလာတြင္အလြန္ေရပန္းစားသည့္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်သို႔ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ ဗီဇာလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။

အာမခံ

က်န္းမာေရးအာမခံကိုမျဖစ္မေနစီစဥ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ Overseas Student Health Cover (OEHS) ေခၚႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားက်န္းမာေရးအာမခံကိုစီစဥ္ေပးထားျပီး ေက်ာင္းသားဗီဇာႏွင့္ၾသစ ေၾတးလ်တြင္ေနထိုင္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်သို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အားလပ္ရက္ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္လာ၍ သင္တန္းတို (၃ လၾကာ) သာတက္ေရာက္ မည္ဆိုလွ်င္OSHC ကိုကိုင္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေပ။ အျခားဗီဇာျဖင့္လာေရာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ခရီးသြားအာမခံ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက်န္းမာေရးအာမခံလိုအပ္ပါသည္။

သင္ေရြးခ်ယ္လိုသည့္ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ယူလိုသည့္ဌာန၏တည္ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

Adelaide Insitute of Business and Technology – AIBT
Adelaide Institute of Management & Technology
Adelaide Pacific International College
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian Institute of Business Administration
Australian Technical and Management College – ATMC
Bradford College – The University of Adelaide
Careers Australia College of Healthcare Adelaide
Centre for English Language (CELUSA) – UniSA
English College of Adelaide
Eynesbury
Flinders international Study Centres – FISC
Flinders University
Intensive English Language Institute – IELI
International College of Hotel Management
Kaplan Business School
SA Adelaide Language Centre
SACE Adelaide
Salford College
South Australian Institute of Business and Technology – SAIBT
University of South Australia – UniSA
William Light Institute
4Life College
Academy of Design
ACCCO
AICA
Australasian Golf Academy
Australia International College of Language
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Information Technology
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Internships
Australian Language Schools – ALS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Axial Training
Bond University
Bond College
Brisbane College of English – Australia
Brisbane North Institute of TAFE – BNIT
Brisbane School of Hairdressing
Browns ELS
Cairns College of English and Business
Canterbury College
Careers Australia College of Healthcare Brisbane
Careers Australia Institute of English
Careers Australia Institute of Training
Central Queensland Institute of TAFE
Charles Sturt University – CSU
Embassy CES
Envirotech Institute of Education
Gold Coast Language School
Griffith University
Harvest Education Technical College – HETC
Hilton International College QLD
Holmes Institute
Imperial College Australia – ICA
International Eductaion Services – IES – UQ
ILSC
Imagine Education Australia
Inforum Education Australia
International College of Queensland Australia – ICQA
International Education Services – IES – UQ
International Training College
James Cook University – JCU Townsville/Cairns
James Cook University – JCU Brisbane
JMC Academy
John Paul International College
Kelly Colleges
Language International Australia
Language Studies International – LSI
Lifetime International Training College
Metro College of Technology
Navitas
New England College of Technology
PGA International Golf Institute
Queensford College
Queensland Academy of Technology
Queensland Institute for Aviation Engineering
Queensland Institute of Business and Technology – QIBT
Queensland International Business Academy – QIBA
Queensland International Institute
Queensland Schools EQI
Royal Brisbane International College
Kaplan Business School
Sarina Russo Schools
Shafston International College
Southern Cross University – SCU
Spencer College
St. Hilda’s School
TAFE Queensland Brisbane
TAFE Queensland Brisbane – Metropolitan South Institute
TAFE Queensland Brisbane – Southbank Institute
TAFE Queensland Gold Coast
The Eagle Academy
University of Queensland – UQ
University of Southern Queensland – USQ
University of Sunshine Coast – USC
Viva International College
ACT Schools
Australian Catholic University
Australian National University College
Canberra Institute of Technology
University of Canberra
Charles Darwin University – CDU
International College of Advanced Education
Navitas
SACE Hobart
TAFE Tasmania
University of Tasmania – UTAS
4Life College
AAON
Academia International
Academies Australasia Polytechnic – AAPOLY
AMI Education
AOI Institute
ASA Institute (Intensive English Program)
Australian Catholic University – ACU
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Hair Design and Beauty
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Industrial Systems Institute
Australian Institute of Applied Sciences – AIAS
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National Institute of Business and Technology – ANIBT
Australian Technical and Management College – ATMC
Austwide Institute of Training – AIOT
BIBA Academy
Box Hill Institute
Box Hill Institute
Brighton Institute of Technology
Cambridge International College – CIC
Central Queensland University – CQU
Charles Sturt University – CSU
Chisholm Institute
City College of Melbourne
Discover English
Education Access Australia – MITH and MIE
Education Centre of Australia
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Einstein College of Australia
Eltham College
English Language School in Sydney – ELSIS
Federation University
Fusion English
Gurkhas Institute
Hawthorn – The University of Melbourne Programs
Hays International College
Holmes Institute
Impact English College
INUS Australia
JMC Academy
Kaplan Business School
La Trobe Melbourne – LTM (All Diplomas)
La Trobe University Melbourne
Lyceum English Language Australia
Martin – Sydney
Melbourne Institute of Business and Technology – MIBT
Melbourne Institute of Technology – MIT
Melbourne Polytechnic
Menzies Institute of Technology
Navitas
Nova Institute of Technology
Ozford College
Ozford College Secondary School
PSG Australia
SAE Institute
Sheila Baxter Training Centre
Southern Cross Education Institute – SCEI
St George Institute
Sunshine College of Management
Swinburne University of Technology
TAFE Holmesglen Institute
TAFE Kangan Institute
TAFE William Angliss Institute
Taylors StudyLink
The Gordon – TAFE Gordon Institute
Universal Institute of Technology – UIT
University of New England Melbourne – ISBT
University of St. Thomas
Victoria University (VU)
Victorian Certificate of Education
Victorian Institute of Culinary Arts and Technology – VICAT
Western Institute of Technology
Zenith Business Academy – ZBA
4Life College
Australian College of Applied Education
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian Professional Skills Institute – APSI
Australian School of Management
Australian School of Tourism & Hotel Management
Cambridge International College – CIC
Centre of English Language Teaching – CELT
College of Innovation and Industry Skills – CIIS
Curtin College – Curtin University
Curtin University of Technology
Dental Nursing Australia
Edith Cowan University – ECU
Engineering Institute of Technology – EIT
Kingston International College
Language Links
Lexis English
Milner International College of English
Murdoch Institute of Technology
Murdoch University
Navitas
Perth Institute of Business and Technology – PIBT
Perth Institute Western Australia
Phoenix Academy
Phoenix Academy
Silver Trowel Perth
Stanley College
Sterling Business College
TAFE Western Australia – Education and Training International – ETI
University of Western Australia – UWA
Western Australian Education Certificate
4Life College
Abbey College Australia
Ability Education
Academies Australasia Institute
Academy of English
Academy of Information Technology
ACCESS Language Centre
Aces Centre
Alphacrucis College
Apex Institute of Education
APM College of Business and Communication
Apple Study Group
Asia Pacific International College – APIC
Astute Training
Australia Onsung International College
Australian Academy of Commerce Pty Ltd
Australian Academy of Management & Science
Australian Academy of Sport and Fitness
Australian Catholic University – ACU
Australian Centre of Further Education
Australian College of Applied Psychology – ACAP
Australian College of Dance
Australian College of Natural Therapy
Australian College of Physical Education – ACPE
Australian College of Sports and Fitness – ACSF
Australian College of Technology
Australian Hair and Beauty College
Australian Ideal College
Australian Institute of Commerce & Language – AICL
Australian Institute of Commerce & Technology
Australian Institute of Higher Education – AIH
Australian Institute of Music
Australian Institute of Professional Education – AIPE
Australian Institute of Professional Education – AIPE Higher Education
Australian Institute of Technology and Education – AITE
Australian International College of English – AICE
Australian International Conservatorium of Music
Australian International High School
Australian International Performing Arts High School
Australian Learning Group (RTO 91165 / CRICOS 03071E)
Australian National College of Beauty
Australian TESOL Training Centre (ATTC)
Australian Vocational Learning Centre – AVLC
Australis Institute of Technology and Education – AITE
Bass-Skardon Abbess
Billy Blue
Blue Mountains Hotel School
Bridge Business College – BBC
Byron Bay English Language School
Cambridge College International – CCI
Cambridge International College – CIC
Canterbury Business College
Canterbury Language Academy
Canterbury Technical Institute
Cass Training International College
Castle College
CATC Design School
Central College
Central Queensland University – CQU
Central Queensland University – CQU
Charles Darwin University – CDU
Charles Sturt University – CSU
Charles Sturt University – main Campus Wagga Wagga
City Institute
Clarendon Business College
College of Sports and Fitness
Computer Graphic College
Crown Institute of Business and Technology
Curtin College – Curtin University
Curtin University Sydney
Education Centre of Australia – ECA (Professional Year)
Elite Education
ELS Universal English College
English Language Company – ELC
English Language School in Sydney – ELSIS
Evolution Hospitality Institute
Fuss Beauty College
George Brown College – GBC
Global English College
Greenwich College
Holmes Institute
ILSC
Imperial College Australia
International College of Capoeira
International College of Management Sydney – ICMS
International House Sydney
Jet English College
JMC Academy
Kaplan Business School
Kent Institute
Kenvale College
Kings Own Institute (KOI)
Kingsway Institute
La Lingua Language School
La Trobe University Sydney Campus
Le Cordon Bleu
Lexis English
Lloyds International College
Loura Business College
Macquarie City Campus
Macquarie Education Group Australia – MEGA
Macquarie Grammer School
Macquarie University
Magill College
MEGT Institute
Melbourne Institute of Technology – MIT
Mercury Colleges
Metro College
Napoleon Perdis Makeup Academy
Navitas
NCELTR Macquarie University (English)
New Cambridge College
Newcastle International College – NIC
North Sydney English College
NSW School of Massage
Pacific College of Technology
Performance English
Pivot Point International Academy Sydney
Qantm College
Quality Training & Hospitality College
Raffles
SAE Institute
SCBIT
SIBN College
SIIT
Silver Trowel Sydney
Specialty Language Centre
Stanford Academy
Step One College
Strathfield College – SC
Studycare
Supreme Business College
Sydney Business and Travel Academy – SBTA
Sydney English Academy – SEA
Sydney English Language Centre
Sydney Film School
Sydney Institute of Business and Technology – SIBT
Sydney International English College – SIEC
Sydney School of Business and Technology – SSBT
TAFE NSW
TAFE NSW Government School
TAFE NSW Sydney Institute English Centre – SITEC
Taylors College H School/Foundation
Taylors English Preparation
The Australasian College
The Hotel School Sydney
The University of New England – UNE
Top Education Institute
Top Education Institute
Top Education Institute
Universal Business School Sydney (UBSS)
University of New England Sydney – ISBT
University of New South Wales – UNSW
University of Newcastle – UON
University of Southern Queensland – USQ Sydney
University of Sydney (Foundation Program)
University of Wollongong – UOW
University Preparation College
UNSW Global
Victoria University Sydney Campus
Victory Institute
Warvick Institute
Western Sydney University – (HE)
Willams Business College
William Blue
William Business College
Zenith Business Academy – ZBA