သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားႏွင့္ေအာင္လက္မွတ္္မ်ား

UK ရွိတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားျပသသကဲ့သို႔ ကမာၻ႕တစ္၀ွမ္းမွ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ မ်ားကပင္ ေလးစားရေသာဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားအား ေပးအပ္ေနေသာေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ UK ႏိုင္ငံရွိပိုမို၍ျမင့္မားေသာဘြဲ႕လက္ မွတ္မ်ားအားရရွိရန္ စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ Bachelor’s ႏွင့္ Master’s degree မ်ား၊ MBAs ႏွင့္ PhDs မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ သည္။ UK တြင္ထိုဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာဘြဲ႕လက္မွတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအားလည္း ရယူႏုိင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ မွေက်ာင္းသူ/သား (၅၀၀,၀၀၀) နီးပါးသည္ UK ရွိေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားသကဲ့သို႕ (၆၀၀,၀၀၀) ခန္႔မွ်ရွိ ေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရန္ လာေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔အတူပင္ ႏုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသူ/သား (၅၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္သည္ online မွေသာ္လည္ေကာင္း (သို႔မဟုတ္) UK ရွိ campus မ်ားတြင္ေနထိုင္ကာပညာသင္ၾကားလ်က္ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားအားရယူ လ်က္ရွိသည္။

UK ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိ သည္မွာလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကမၺည္းတင္ လ်က္ရွိသည္။ ေကာင္းမြန္ျမင့္မားေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ဘာသာရပ္မ်ားအားေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း ႏွင့္အတူနုိင္ငံတကာမွ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ UK နုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္ကိုလြယ္ကူစြာသိျမင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ၾကားလိုေသာနိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ ပညာသင္ဆု မ်ား၊ ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား၊ ေငြေၾကးျဖင့္ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ႔မႈ အေျမာက္အမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ပညာသင္ဆုရရွိရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ေထာက္ပံ႔ ႏုိင္သည္ထက္ပိုမိုမ်ားျပားသျဖင့္ သင္၏ တိုးတတ္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ အျမန္ ဆံုးေက်ာင္းအပ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးအားရယူနုိင္ပါသည္။

စာသင္ႏွစ္အပိုင္းအျခားမ်ား

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္တတ္ေရာက္ရေသာဘြဲ႕ၾကိဳသင္တန္းမ်ားတတ္ေျမာက္ျပီးဆံုးရန္ (၃) ႏွစ္ (စေကာ့တလန္တြင္မူ ၄ ႏွစ္) မွ်အခ်ိန္ယူရ၍ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားမွာမူ (၁) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ တတ္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ႏွစ္မ်ား

UK နိုင္ငံ၏ စံသက္မွတ္ခ်က္အရေက်ာင္းမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ (သို႔မဟုတ္) ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ဇြန္လ (သို႔မဟုတ္) ဇူလိုင္လတိုင္ေအာင္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစ တင္တက္ရမည့္ ရက္စြဲအားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသင္တန္းမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္လိုက ျပဳႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးရွိရွိပါသည္။

UK တြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ UK နုိင္ငံသို႔ ေက်ာင္းသားဧည့္ဗီဇာ၊ ကေလးဧည့္ဗီဇာ (သို႔မဟုတ္)ေက်ာင္းသား ဗီဇာ ႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာသည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာအခြင့္အေရးအားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ A 4 Tier student visa ျဖင့္၀င္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွာမူတစ္ပတ္တြင္ သတ္မွတ္ထား ေသာအခ်ိန္အတိုင္းအတာႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ေသာအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။