ေက်ာင္းႏွင့္ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္မႈ

သင္သည္ USA တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ စိတ္၀င္စားလွ်င္ ပထမဦးစြာသင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေသာေက်ာင္းနွင့္ဘာသာရပ္အားရွာေဖြရပါမည္။ Student and Exchange Visitor Program အား ခြင့္ျပဳထားေသာေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္သာနုိင္ငံတကာမွေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားကိုလက္ခံ၍သင္ၾကား ျပသေပးပါသည္။

ေက်ာင္းမွလက္ခံျခင္း

သင္သည္ USA တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ Student and Exchange Visitor Program အားခြင့္ျပဳ ထားသည့္ သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ I -20 ႏွင့္ ပညာသင္ ယူရန္ ေနထိုင္ခြင့္္ျပဳေသာ(Certificate of Eligiblity for Nonimmigrant Status ) စာရြက္စာတမ္း မ်ားအားေက်ာင္းမွအရာရွိတစ္ဦးထံမွ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို I-20 Form ဆိုသည္မွာ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းျဖစ္ကာ SEVIS ဟုေခၚေသာ database တြင္သိမ္းထားရေသာ Form တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတိုင္းသည္ မိမိတို႔ လက္ခံခြင့္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔ ထို I-20 Form အားေမးလ္ ျဖင့္ပို႔ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ I-901 ဟုေခၚ ေသာေက်ာင္းသားမွ  ေပးသြင္းရေသာေငြေၾကးအား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ ထိုေငြေၾကးအားမေပးမီ မိမိတက္ေရာက္လုိုေသာေက်ာင္းအားေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ျပီး မွန္ကန္ေသာ ေက်ာင္းသားဗီဇာေလွ်ာက္ ထားရန္္ႏွင့္ ထို I-901 ေၾကးေပးသြင္းရန္ I-20 Form အားအသံုးျပဳရ မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္း၀င္ေၾကးႏွင့္ အျခားေသာေငြေၾကးမ်ားေပးသြင္းျခင္း

ေက်ာင္းသူ/သားအားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ဗီဇာအား ျပည္နယ္ဦးစီးရံုးမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရမွီထို I-901 SEVIS ေၾကးအားေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေသာစည္းကမ္းအားသိရွိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္း

သင္သည္ မိမိတတ္ေရာက္လုိေသာေက်ာင္းမွ လက္ခံစာႏွင့္ ထို I-901 ေၾကးအား ေပးသြင္းျပီးသည္ ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ဗီဇာအား အေမရိကန္သံရံုး (သို႔မဟုတ္) ေကာင္စစ္၀န္ရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။

USA သို႔ ခရီးသြားျခင္း

သင္သည္ အေမရိကသို႔ မထြက္ခြာမီ မိမိအတြက္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္မႈရွိေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သင္၏မူရင္းစာရြက္စာတမ္း မ်ားအားသင္နွင့္အတူသယ္ေဆာင္သြားရန္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာစိတ္ကူးတစ္ရပ္္ျဖစ္သည္။ ထို စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သင္၏ခရီးေဆာင္အိတ္တြင္ မထည့္မိေစရန္ႏွင့္ အနည္းဆံုးမိတၱဴႏွစ္စံုမွ် ကူးထားျခင္းသည္ စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကသို႔မထြက္ခြါမီ မိတၱဴတစ္စံုအား မိသားစုထံတြင္ထားခဲ့ကာက်န္တစ္စံုကိုမူ ေက်ာင္း၏တာ၀န္ရွိသူထံသို႔ ေပးရပါမည္။ လူ၀င္မႈၾကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေရးၾကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• Passport
• Visa
• Form I-20
• “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Status””

USA သို႔ေရာက္ရွိျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ အရာရာတိုင္းတြင္အသင့္ျဖစ္ေနပါက USA သို႔ေရာက္ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိသင့္ပါသည္။
Form I-94

Form I-94 ဆိုသည္မွာ ေရာက္ရွိေသာ/ထြက္ခြာေသာမွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းမွတ္ထားေသာမွတ္တမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာသင့္အားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္၊ မိမိတတ္ေရာက္ရ မည့္အတန္းႏွင့္ အေမရိကတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ကာလအပိုင္းအျခားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသည္။ ထုိမွတ္တမ္းတြင္ရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ရန္မွာအလြန္ ပင္အေရးၾကီးပါသည္။ Form I-94 ႏွင့္ SEVIS မွတ္တမ္းတြင္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအၾကား ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက သင္ေအာင္္ခဲ့ေသာ ၀င္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ပယ္ဖ်က္နိုင္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအရာသည္ လူမႈလံုျခံဳေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ အဆင့္အတန္းစိစစ္ အတည္ျပဳေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

သင္သည္ SEVIS တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာအတန္းစတင္တတ္ေရာက္ရမည့္ ေန႔စြဲမတိုင္မွီ အေမရိကန္နုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ရက္(၃၀) ရရွိသည္။ သင္လက္ခံရရွိထားေသာ I-20 Form ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အတန္းစတင္တတ္ရမည့္ ေန႔စြဲအားသင္၏ေက်ာင္းသို႔ သတင္းပို႔႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရာမွာသင္ လက္ခံရရွိခဲ့၍ သေဘာတူခဲ့ေသာ SEVIS တြင္ပါ၀င္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ ယင္းစည္းကမ္းအားမလိုက္နာခဲ့လွ်င္ သင္၏ပညာေရးကိစၥမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္သင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ သင္၏ေက်ာင္းအားမဆိုင္းမတြ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္း ဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ေရာက္ရွိလာမႈအား မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာသင္ၾကားရာဌာနမ်ားစာရင္း

California

Cinema Makeup School

ILSC Education Group

Study Group (Embassy CES)

Study Group (Private High Schools in USA)

Colorado

Bridge English Language Center

Florida

Everest University

Florida Air Academy Inc.

Study Group (Embassy CES)

Illinois

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

Indiana

English as a Second Language International (ESLI)

Kentucky

Campbellsville University

English as a Second Language International (ESLI)

Louisiana

English as a Second Language International (ESLI)

Massachusetts

Study Group (Embassy CES)

Maine

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

Montana

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

New Jersey

Berkeley College

New York

Berkeley College

Manhattan Institute of Management

New York Language Center

Study Group (Embassy CES)

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~Long Island University, Post Campus

Pennsylvania

English as a Second Language International (ESLI)

~Eastern University

Kutztown University

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~Widener University

Texas

English as a Second Language International (ESLI)

~Texas A&M University Texarkana

Virginia

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~James Madison University

Vermont

Study Group (International Study Centres/Universities in the USA)

~University of Vermont

Washington

Cascadia Community College

Green River Community College