BB Mentoring Program

 • သင္သည္အလုပ္အား စိတ္အားတတ္ၾကြစြာရွာေဖြေနပါသလား?
 • သင္သည္မၾကာေသးခင္မွေရာက္ရွိလာေသာ အရည္အေသြးျမင့္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျဖစ္ပါသလား?
 • အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္းအင္တာဗ်ဴး၀င္ေရာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္) သင္လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္အားရွာေဖြရန္ အခြင့္အေရးမရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသလား?
 • အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာစာမ်ားကိုသာ လက္ခံရရွိေနပါ သလား?
 • မိမိသည္မည္သည့္အလုပ္အားလိုသည္ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာသံုးသပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲအလုပ္နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လမ္းေလးခြဆံု၌စိတ္ရႈပ္ေထြးေနပါသလား?

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ အားလံုး (သို႔မဟုတ္) အခ်ိဳ႕အ၀က္သည္ သင္ႏွင့္ထပ္တူက်လွ်င္ ယခု program မွာသင့္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။

သင့္တြင္ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအားမဆိုလိုက္နာနိုင္ေသာ ေနာက္ခံပညာေရးအရည္အခ်င္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိရမည္။ Bridge Blue မွအေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္သည့္ အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားမွ သင္ႏွင့္ အတူသင္၏ တည္ရွိမႈအားနားလည္ရန္ အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ သင္ရည္မွန္းထားေသာအနာဂတ္လုပ္ငန္း ပန္းတိုင္အားရရွိရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္မွျငင္းပယ္ျခင္းခံရသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား –

 • သင္၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္
 • သင္၏ မိမိကိုယ္ကိုေဖာ္ျပသည့္ အမူအရာ
 • Customer ၏ ေစ်းကြက္အားနားမလည္ျခင္း
 • မိမိကိုယ္ကိုေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္း
 • မိမိထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနေသာအရည္အခ်င္းမ်ားကို မသိရွိသျဖင့္ထုတ္ေဖာ္၍ မျပတတ္ျခင္း

မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကၽြန္ုပ္တို႔၏၀ါရင့္အၾကံေပးပညာရွင္မ်ားမွ သင္ႏွင့္အတူသင္၏ customer လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သင့္လုိအပ္ခ်က္ထပ္တူက်ေစရန္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရာတြင္ ေစာင့္ရက်ိဳးနပ္ေလ့ရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဘယ္လိုကူညီေပးသလဲ?

 • ပထမဦးစြာသင့္ေျပာသည္မ်ားကို နားေထာင္ေပးၿပီး သင့္လက္ရွိအေျခအေနကုိနားလည္သေဘာ ေပါက္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးမည္ျဖစ္သည္။
 • ထုိ႔ေနာက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္အရာမ်ားကို သင့္အားညႊန္ ျပရံုမွ်မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • သင္၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိေစ်းကြက္တြင္ အျမင့္မားဆုံးတန္ဖုိးတစ္ခုရရွိေစရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 • CV form ႏွင့္ Cover letter ေရးရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားသင္ၾကား လမ္းညႊန္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ထုိ႔ေနာက္ သင္အလိုရွိရာပန္းတုိင္းကုိေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ထိေရာက္သည့္လမ္းညြန္ခ်က္ မ်ားကို ခ်ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • လုိအပ္ပါကယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ညြန္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 • တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆႏၵ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္
 • အေတြးေခၚမ်ားကုိလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္အသစ္အေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို အသုံး၀င္ ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တျဖည္းျဖည္းဆင့္ကဲတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကုိအားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
  ထုိ႔ေနာက္ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈရွိေစၿပီးအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ အေတြးအျမင္သစ္ မ်ား၊ ေနထုိင္မႈပုံစံႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိပါ ေကာင္းမြန္ေသာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ထိုကဲ့သုိ႔ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ထိန္းထားၿပီးသင္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • သင္လုိခ်င္သည့္ ပန္းတုိင္ကုိေအာင္ျမင္စြာေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကိုအေျခခံ ကာ ျဖစ္လာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိေလ့လာအကဲျဖတ္ရင္းလုိအပ္သည္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • အရည္အခ်င္းပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ သင္တတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုအတြင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ထပ္မံေလ့လာဆည္းပူးရန္ လုိအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အျခားဗဟုသုတမ်ားကုိသင္ႏွင့္အတူ ျဖည့္တင္းလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေတြေ၀ေစာင့္စားမေနပါနဲ႔ေတာ့…အခုပဲ admin@bridgeblueglobal.com ကို ဆက္သြယ္ၿပီး စာရင္းေပးသြင္းလုိက္ရေအာင္…