ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူလိုပါသလဲ?

ကေနဒါနိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းတြင္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အဏၰ၀ါဇီ၀ေဗဒ ပညာရပ္မ်ား၊ Quebec တြင္ ျပင္သစ္-ကေနဒါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သမိုင္းကို ေလ့လာသင္ယူနိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ (သို႔မဟုတ္) Halifax တြင္အခ်က္အျပဳတ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာပညာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ သင္စိတ္၀င္စားေသာေက်ာင္းနွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားထပ္တူက်ရန္ ႏွင့့္္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုအေတြ႕အၾကံဳတို႕ကို ကမာၻ႔အေတာ္ဆံုးဆရာမ်ားမွ သင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္

ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ study permit (သို႔မဟုတ္) visitor visa ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပညာသင္ၾကားရန္စတင္ျပင္ဆင္ပါ။

ွStudy permit မေလွ်ာက္မွီ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလိုအပ္ခ်က္္မ်ားကိုဦးစြာရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိ၏ အရည္အခ်င္းကိုဆန္းစစ္ရပါမည္။

Study Permit ေလွ်ာက္ထားရန္။

Study permit အားသက္တမ္းတိုးျခင္း

သင္သည္သင္၏လက္ရွိ permit သက္တမ္းကုန္ဆံုးရန္ မတို္င္မွီအနည္းဆံုးရက္ (၃၀) အလိုတြင္ သက္တမ္းတိုးခ်ဲ႕ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္းအလုပ္လုပ္ျခင္း

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖင့္ ကေနဒါ၌ေက်ာင္းတက္ ေနစဥ္အတြင္းဧည့္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး (CIC’s) ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို မည္သည့္နိုင္ငံသား မဆို ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္နုိင္ပါသည္။ ကိစၥအမ်ားစုအတြက္မူသင္သည္ work permit ေလွ်ာက္ ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ေကာလိပ္ (သို႔မဟုတ္) တကၠသိုလ္ကဲ့သို႕ေသာ Post-secondary ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပညာဆည္းပူး ေနကာအလုပ္လုပ္္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူထားသူျဖစ္ေနပါကေက်ာင္းရွိ campus မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ နိုင္ပါသည္။ ထို႕အတူ Quebec ရွိ college d`enseignement general et professionnel (CEGEP) တြင္လည္းထိုအခြင့္အေရးအား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ CEGEP သည္ ကိုယ္ပိုင္ post-secondary ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တူညီေသာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ာထားရွိကာသင္ၾကားမႈအစုစု၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွ အနည္းဆံုး (50) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရထံမွလက္ခံရရိွသည္။

ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ကေနဒါတြင္ေနထိုင္ျခင္း

သင္သည္ေက်ာင္းမွဘြဲ႔ရျပီးေနာက္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္သူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ရွာရန္ေသာ္လည္းေကာင္းေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အလုပ္လုပ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါက work permit အား Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕မဟုတ္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ သူအျဖစ္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္လိုပါက ထိုေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏုိင္ေသာ programs မ်ားလည္းရွိပါသည္။