ယာယီအလုပ္ဗီဇာ

၂၀၀၉ခုႏွစ္မွစ၍ ယာယီအလုပ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အလုပ္ရွင္၏လုပ္ထံုးလုပ္စဥ္အရ ကမကထေျပဳပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ယာယီအလုပ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ အဆင့္၃ ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္၃ဆင့္ျပီးေျမာက္မွသာလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာကိုျပီးေျမာက္ သည္အထိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
၁။ ကမကထျပဳျခင္း(Sponsorship): ၾသစေၾတးလ်အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာကမကထျပဳျခင္းရွိရမည္။
၂။ အမည္ခံျခင္း : ဗီဇာအမ်ားစုသည္ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္အမည္ခံ ဆပြန္ဆာေပးသူလိုအပ္ပါ သည္။ အမည္ခံျခင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဗီဇာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။
၃။ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ : ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးခ်င္းအား ၄င္းတို႔၏အက်င့္စရိုက္ႏွင့္ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာအဆင့္အားလံုး အတြက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤေလွ်ာက္လႊာအဆင့္ ၃ဆင့္မလုိအပ္ေသာ ယာယီအလုပ္ဗီဇာမ်ားစြာရွိပါသည္။

• Subclass 400 ယာယီအလုပ္ဗီဇာ (အခ်ိန္တိုေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္း) : ဤဗီဇာသည္ အလုပ္သမား မ်ားအား ၃ လအထိေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည္။
မွတ္ခ်က္ : ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ Entainment visa ကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
• Subclass 417 ရံုးပိတ္ရက္အလုပ္ဗီဇာ : ဤဗီဇာသည္ေလွ်ာက္ထားသူအား ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ တြင္အမ်ားဆံုး ၂ ႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ယူခြင့္ျပဳသည္။

457(ယာယီအလုပ္(ကၽြမ္းက်င္))

ဤဗီဇာသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္အလုပ္အကိုင္လုပ္ကိုင္ရန္စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ ၄ ႏွစ္အထိ ေနထိုင္ခြင့္ေပးေသာႏွစ္ရွည္ဗီဇာျဖစ္သည္။ 457 (ကၽြမ္းက်င္ယာယီအလုပ္ဗီဇာ)သည္ အျမဲတမ္းဗီဇာ (အလုပ္ရွင္အမည္ခံအစီအစဥ္)ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၾသစေၾတး လ်ႏိုင္ငံတြင္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးဗီဇာျဖစ္သည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ား မွာ-
၁။ကမကထျပဳျခင္း(Sponsorship)

• ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၾသစေၾတးလ်သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• ေလွ်ာက္ထားသူ၏အလုပ္သင္ကာလအသံုးစရိတ္ကို ၾသစေၾတးလ်အလုပ္ရွင္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရ မည္။

၂။အမည္ခံျခင္း

• အမည္ခံအလုပ္ရွင္သည္ စံခ်ိန္မွီသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္။

• ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားသို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းေနထိုင္သူအားေပးေသာ အေျခခံလစာသည္ TSMIT (Temporary Skilled Migration Income Threshold)ေခၚ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ကၽြမ္း က်င္သူ၀င္ေငြထက္ မ်ားရမည္။

• ေလွ်ာက္ထားသူ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳသည္ ANZSCO အဘိဓာန္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီရမည္ျဖစ္သည္။

၃။ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ား
• အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းကို အတည္ျပဳျခင္းခံရျပီးျဖစ္ရမည္မည္ျဖစ္၍ အတည္ျပဳျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိရမည္။
• အမည္ခံစာရင္းသည္ လ်ာထားေသာစာရင္း 457 (တစ္နည္းအားျဖင့္ စုစည္းထားေသာစာရင္း CSOL) တြင္ရွိရမည္။
• ေလွ်ာက္ထားသူသည္ IELTS ၏ က႑ ၄ ခုစလံုးတြင္အနည္းဆံုး ၅ မွတ္ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။
• ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ စံုရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၁ရက္ေန႔တြင္ ဗီဇာပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္။ တိက်ေသာအခ်က္အလက္ မ်ားရရွိရန္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေအဂ်င္စီကိုဆက္သြယ္ပါ။

အျခားယာယီအလုပ္ဗီဇာမ်ား

• ယာယီအလုပ္ဗီဇာ (ရက္ရွည္ေနထိုင္ျခင္းအစီအစဥ္) ဗီဇာအမ်ိဳးအစား 401:
ဤဗီဇာသည္ၾသစေၾတးလ်သို႔ အားကစားႏွင့္ဘာသာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ယာယီေနထိုင္မည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လာေရာက္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

• ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဗီဇာ (Subclass 402):
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သုေတသနဗီဇာသည္ ယာယီေနထိုင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာသုေတသနအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်သို႔လာေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

• ယာယီအလုပ္ဗီဇာ (Entertainment) (Subclass 420):
ယာယီအလုပ္ဗီဇာ (Entertainment) ဗီဇာအမ်ိဳးအစား 420 သည္ ၾသစေၾတးလ်ရွိ Entertainment Industry မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္။

• အိမ္တြင္းလုပ္သား(ယာယီ) – သံတမန္ေရးအရ သို႔မဟုတ္ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ (Subclass 426)– အလုပ္ရွင္မွဆပြန္ဆာေပးရန္မလိုအပ္ပါ။