ကေလးဗီဇာ

သစေၾတးလ်မိဘတစ္ေယာက္၏ အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္မွီခိုကေလးမ်ားအတြက္ ဗီဇာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

   • • ဗီဇာ (subclasses 101 and 802) တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ ကေလးမ်ား –သစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ သားတစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္) အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္ ထားေသာမိဘ၏ ကေလးမ်ား။

   •  ဗီဇာ (subclass 445) တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ မွီခုိကေလး – ယာယီ partner ဗီဇာကိုင္ထား ေသာ မိဘ၏မွီခိုကေလးမ်ားအတြက္ ယာယီဗီဇာ။

   •ဗီဇာ (subclass 102) တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေမြးစားကေလးမ်ား – ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာအားကိုင္ေဆာင္ထားသူ (သို႔မဟုတ္) ENZ ဗီဇာကိုင္ ေဆာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံသား၏ေမြးစားကေလးမ်ား။

   • ဗီဇာ (subclasses 837 and 117) တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမိဘမဲ့ကေလးမ်ား – သစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာသူ (သို႔မဟုတ္) ENZ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ေဆြမ်ိဳးမိဘမဲ့ကေလးမ်ား။

မိဘမ်ားအတြက္ ဗီဇာ

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဗီဇာမ်ားမွာ မိမိ၏ကေလးမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား မ်ားျဖစ္ေသာ မိဘမ်ားအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ကေလးထက္၀က္ ေက်ာ္သည္ ဩစေၾတးလ်နုိင္ငံတြင္ အျမဲေနထုိင္နိုင္ရန္လုိအပ္သည္ဆိုေသာ family test အား ေျဖဆိုၾကရမည္။ မိဘဗီဇာႏွင့္အတူ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရန္ ေရာက္ရွိလာ ေသာ သူမ်ားသည္ စိတ္ခ်ရေသာ ေနထိုင္ခြင့္အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားအတြက္  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္မွ ၀င္ေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။ မိဘမ်ားရရွိႏုိင္ေသာ ဗီဇာမ်ားမွာ

 • ဗီဇာ ( subclass 103) တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ  – သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခက်ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ENZ ဗီဇာႏွင့္ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏မိဘမ်ား။

 • ဗီဇာ (subclass 804) တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ သက္ၾကီးမိဘ–  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခက်ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာသူ (သို႔မဟုတ္) ENZ နုိင္ငံသား၏ မိဘမ်ား။   

• ဗီဇာ (subclass 864 and 884) တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ ေထာက္ပံ့ခံသက္ၾကီးမိဘ– သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခက်ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာသူ (သို႔မဟုတ္) ENZ နုိင္ငံသား၏ မိဘမ်ား။ ဤဗီဇာမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ္လည္း လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ရရွိသည္။

 • ဗီဇာ (subclass 143 and 173) အက်ံဳး၀င္ေသာ ေထာက္ပံ့ခံသက္ၾကီးမိဘ– ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ သက္ၾကီးမိဘမ်ား၊ တရား၀င္အေျခက်ေနထိုင္လ်က္ရွိ ေသာသူ (သို႔မဟုတ္) ENZ နုိင္ငံသား၏ မိဘမ်ား။ ဤဗီဇာမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ္လည္း လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ရရွိသည္။

အျခားေသာေဆြမ်ိဳးမ်ား

 • ဗီဇာ (subclass 114 and 838) တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ သက္ၾကီးမွီခုိသူမ်ား –ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခခ်ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ENZ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အား မွီခိုေနေသာ လက္မထပ္ရေသးေသာသ၊ူ မိန္းမ/ေယာကၤ်ားကြယ္လြန္္၍ က်န္ရစ္ခဲ့သူ၊ တရား၀င္ကြာရွင္းျပတ္ရွင္းျပီးခဲ့သူ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္ အတူတကြေနထုိင္မႈအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သူမ်ား။

 • ဗီဇာ (subclass 116 and 836) တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည့္သူမ်ား– ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခခ်ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ENZ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ေဆးကုသမႈခံယူရမည့္ေဆြမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) မိသားစု၀င္မ်ား တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေနသူမ်ား။

 • ဗီဇာ (subclass 115 and 835) တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ က်န္ရွိေဆြမ်ိဳး– သစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခခ်ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ENZ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား။

 • ဗီဇာ (subclass 801) တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မ်ား– ဤဗီဇာမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ သားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တရား၀င္အေျခခ်ေနထိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ENZ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ ႏွင့္ လက္ထပ္ထားေသာသူ (သို႔မဟုတ္) လက္မထပ္ထားေသာ္လည္း အတူတူေနထိုင္ ေသာသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္ဗီဇာပင္ျဖစ္သည္။