ခ်စ္ခင္ရပါေသာပညာသင္ယူဆဲႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

၁၉၃၈ခုႏွစ္ရဲ႕ေန႔တစ္ေန႔မွာ John Dewey ဆိုသူက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေဟာၾကားခဲ့ျပီး “ပညာဆိုတာဘာလဲ” ဟူသည့္အိမ္စာကိုေပးကာ ရွာေဖြရန္တိုက္တြန္းခဲ့ သည္။ ၁၉၄၀ခုႏွစ္ေဟာင္းပုိင္းတြင္ Philip W. Jackson သည္ ယင္း”အိမ္စာ”ကိုအမွန္တကယ္ ရွာေဖြရန္ အင္မတန္စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ျပီး သူ၏က်န္ရွိေသာအႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ကို ထိုစကားလံုး မ်ားကိုစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရင္း ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။ သူ႕ဘ၀တစ္ခုလံုးမွာ “ပညာဆိုတာဘာလဲ” ဆိုတဲ့အရာကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ခဲ့ျခင္း၏ရလဒ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားတစ္ဦးထံမွတစ္ဦး အသိပ ညာကိုဘယ္နည္းဘယ္ပံုျဖင့္လႊဲသည္၊ ထို႔ေနာက္ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔စဥ္းစားၾကံစည္ သည္ ဟူသည့္အေျဖကိုရွာေဖြေတြ႕ရ္ွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ပညာေရးတြင္အမ်ားစုသည္ ဆရာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာလမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ Jackson သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ရသည့္အရာမ်ားျဖင့္တိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရန္သာမက ပညာ ဟူသည့္အဓိပၸာယ္ကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပညာေရးအေၾကာင္းကိုနက္နက္နဲနဲစဥ္းစား၍ Dewey ေမးသည့္ေမးခြန္းအားေျဖ ၾကားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲမွသင္သြားလိုရာႏိုင္ငံကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

ၾသစေၾတးလ်
ကန္ေနဒါ
နယူးဇီလန္
ယူေက
ယူအက္(စ္)ေအ