Studentska viza

Postoji samo jedna studentska viza, i postoji 8 podklasa ove vize. Sedam podklasa se odnosi na specifične obrazovne sektore, a jedna se odnosi na staratelje studenata. Podklase studentske vize su:

Podklasa 570 Nezavisna ELICOS sektor viza

Podklasa 571 Viza za osnovno i srednje obrazovanje

Podklasa 572 Viza za stručno obrazovanje

Podklasa 573 Viza za visoko obrazovanje (osnovne studije i Master by Coursework)

Podklasa 574 Viza za postdiplomske istraživačke programe (Master by Research i doktorske studije)

Podklasa 575 Non-award Sector viza

Podklasa 576 AusAID ili Defence Sector viza

Podklasa 580 Viza za staratelje studenata

Od studenata se zahteva da ispune različite kriterijume na osnovu pasoša koji poseduju i gore navedenih podklasa. Podnosioci za studentsku vizu prolaze kroz evaluaciju za podklasu koja odgovara njihovom glavnom programu studiranja. Na primer, ukoliko podnosilac namerava da upiše osnovne studije (bez obzira na to da li namerava da pre toga upiše uvodni kurs), moraće da zadovolji kriterijume za vizu podklase 573.

Datum isteka vize

Trajanje važeće studentske vize za kurs koji pohađate zavisi od dužine trajanja Potvrde o upisu (Confirmation of Enrolment – COE) koju ste predali prilikom prijavljivanja za studentsku vizu.

Za studente na kursevima:

Ako vaš COE važi manje od 10 meseci, viza vam uglavnom važi dodatnih 28 dana nakon isteka COE.

Ako vaš COE važi duže od 10 meseci, viza vam uglavnom važi dodatnih 2 meseca nakon isteka COE. Izuzetak se pravi kada ukoliko COE ističe na kraju školske godine (posle 1. novembra). U tom slučaju, datum isteka vaše studentske vize uglavnom je 15. marta naredne godine. Ako se ova situacija odnosi na vas, možete ostati u Australiji na studentskoj vizui do isteka ovog roka.

Za studente koji se bave istraživanjem:

Ako vaš COE važi manje od 10 meseci, viza vam se uglavnom produžava dodatnih 7 meseci nakon isteka COE.

Ako vaš COE važi duže od 10 meseci (i ističe između januara i oktobra), viza vam  se uglavnom produžava dodatnih 8 meseci nakon isteka COE.

Ako vaš COE važi duže od 10 meseci (i ističe u novembru ili decembru), viza vam  se uglavnom produžava do 15. septembra naredne godine.

Ranije završen kurs

Ukoliko ste ubrzali svoj kurs i završili ga najmanje mesec dana ranije nego što je bilo planirano, vaša studentska viza  važi dodatnih 28 dana nakon objavljivanja rezultata kursa.

Nivo evaluacije

Podnosioci za studentsku vizu prolaze kroz različite nivoe evaluacije (Assessment Levels – AL) u zavisnosti od pasoša koji poseduju i podklase studentske vize za koju apliciraju. AL oslikava rizike nepoštovanja uslova studentske vize. AL1 je najniži nivo rizika, a AL3 najviši. Studenti koji poseduju pasoš kojima nije dodeljen određen AL svrstavaju se u AL 3 nivo koji je uobičajeni nivo procesiranja. Što je viši nivo AL-a, to student mora da priloži više dokaza kako bi sebe prikazao kao verodostojnog studenta. U dokaze spadaju nivo poznavanja engleskog jezika, finansijske mogućnosti i ostale stvari poput stečenog obrazovanja, godišta i želje vezane za zaposlenje/karijeru. Ukratko, dokazi koji se traže prilikom procenjivanja su:

  • Za studente AL1 zemalja: COE, zdravstveno osiguranje i lekarski pregled
  • Za studente AL2 zemalja: COE, zdravstveno osiguranje, lekarski pregled i finansijske mogućnosti
  • Za studente AL3 zemalja: COE, zdravstveno osiguranje, lekarski pregled, finansijske mogućnosti i dokaz o poznavanju engleskog jezika

Streamline Student Visa Processing

Pod SVP procesiranjem, podnosiocima za studentsku vizu se ne dodeljuje nivo evaluacije (AL). Ako ispunjavate uslove za SVP procesiranje onda će se od vas uglavnom tražiti manji broj dokaza koje treba da dostavite ambasadi ili imigracionoj službi Australije, slične onima koje se odnose na podnosioce iz AL1 zemalja, bez obzira na zemlju iz koje dolazite i pasoša koji posedujete. Na ovom linku http://vvv.comlav.gov.au/Details/F2014L01511 možete naći spisak univerziteta i koledža koji učestvuju u SVP procesiranju, kao i njihove nominovane obrazovno-poslovne partnere.

Apliciranje za Vizu

AL1 podnosioci mogu da apliciraju za prvu studentsku vizu dok su u Australiji (ako ispunjavaju ostale uslove) bez navođenja dodatnih razloga za odobravanje njihove studentske vize. AL1 podnosioci mogu da apliciraju za prvu studentsku vizu (unutar ili van Australije) putem interneta koristeći studentski eVisa sistem. Studenti iz AL2 ili AL3 zemalja uglavnom ne mogu da apliciraju za prvu studentsku vizu u Australiji. Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije. U svoju aplikaciju za studentsku vizu možete uključiti partnera ili decu, i da zajedno sa njima doputujete u Australiju. Cena procesiranja vaše aplikacije za studentsku vizu od strane ambasade ili imigracione službe Australije variraće u zavisnosti od broja članova vaše porodice uključenih u vašu aplikaciju. Novi cenovnik procesiranja viza predstavljen je  1. jula 2013. DIAC sajt prikazuje to detaljno http://www.immi.gov.au/fees-charges/visa-pricing-table.htm

Uslovi koje dobijate sa studentskom vizom

U većini slučajeva, studentska viza nameće studentima razne uslove. Od vas se zahteva da poštujete ove uslove dokle god vam je viza važeća.
Nosiocima studentske vize uglavnom nije dozvoljeno da rade više od 40 sati u toku dve nedelje. Isti uslovi važe za porodične članove nosioca vize. Međutim, postoje određeni izuzeci. Za dodatne informacije, slobodno kontaktirajte registrovanog migracionog agenta.
Ukoliko željeni kurs traje kraće od 10 meseci, a vi potičte iz AL3 zemlje, možda nećete moći da aplicirate za drugu studentsku vizu u Australiji.
Obavezan uslov za sve studentske vize jeste da student obavesti obrazovnu instituciju koja mu je adresa prebivališta najkasnije sedam dana nakon dolaska u Australiju, kao i da uvek obavesti obrazovnu instituciju najkasnije sedam dana nakon promene adrese prebivališta.
Studenti čija deca školskog uzrasta (5-17 godina) borave sa njima u Australiji duže od 3 meseca moraju ispunjavati adekvatne uslove za njihovo obrazovanje, što podrazumeva da dete školskog uzrasta mora biti upisano u školu.